Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 1 के सूक्त 1 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7 8 9
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 1/ सूक्त 1/ मन्त्र 1
  ऋषिः - मधुच्छन्दाः वैश्वामित्रः देवता - अग्निः छन्दः - गायत्री स्वरः - षड्जः

  अ॒ग्निमी॑ळे पु॒रोहि॑तं य॒ज्ञस्य॑ दे॒वमृ॒त्विज॑म्। होता॑रं रत्न॒धात॑मम्॥

  स्वर सहित पद पाठ

  अ॒ग्निम् । ई॒ळे॒ । पु॒रःऽहि॑तम् । य॒ज्ञस्य॑ । दे॒वम् । ऋ॒त्विज॑म् । होता॑रम् । र॒त्न॒ऽधात॑मम् ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥

  स्वर रहित पद पाठ

  अग्निम्। ईळे। पुरःऽहितम्। यज्ञस्य। देवम्। ऋत्विजम्। होतारम्। रत्नऽधातमम् ॥

  ऋग्वेद - मण्डल » 1; सूक्त » 1; मन्त्र » 1
  अष्टक » 1; अध्याय » 1; वर्ग » 1; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  संस्कृत (1)

  विषयः

  तत्राद्ये मन्त्रेऽग्निशब्देनेश्वरेणात्मभौतिकावर्थावुपदिश्येते।

  अन्वयः

  अहं यज्ञस्य पुरोहितमृत्विजं होतारं रत्नधातमं देवमग्निमीळे ॥१॥

  पदार्थः

  (अग्निम्) परमेश्वरं भौतिकं वा। इन्द्रं॑ मि॒त्रं वरु॑णम॒ग्निमा॑हुरथो॑ दि॒व्यः स सु॒प॒र्णो ग॒रुत्मा॑न्। एकं॒ सद्विप्रा॑ बहु॒धा व॑दन्त्य॒ग्निं य॒मं मा॑त॒रिश्वा॑नमाहुः॥ (ऋ०१.१६४.४६) अनेनैकस्य सतः परब्रह्मण इन्द्रादीनि बहुधा नामानि सन्तीति वेदितव्यम्। तदे॒वाग्निस्तदा॑दि॒त्यस्तद्वा॒युस्तदु॑ च॒न्द्रमाः॑। तदे॒व शु॒क्रं तद् ब्रह्म॒ ता आपः॒ स प्र॒जाप॑तिः॥ (य०३२.१) यत्सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्म तदेवात्राग्न्यादिनामवाच्यमिति बोध्यम्। ब्रह्म ह्यग्निः। (श०ब्रा०१.४.२.११) आत्मा वा अग्निः। (श०ब्रा०७.२.३.२) अत्राग्निर्ब्रह्मात्मनोर्वाचकोऽस्ति। अयं वा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्च। (श०ब्रा०९.१.२.४२) अत्र प्रजाशब्देन भौतिकः प्रजापतिशब्देनेश्वरश्चाग्निर्ग्राह्यः। अग्निर्वै देवानां व्रतपतिः। एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्। (श०ब्रा०१.१.१.२,५) सत्याचारनियमपालनं व्रतं तत्पतिरीश्वरः। त्रि॒भिः प॒वित्रै॒रपु॑पो॒द्ध्य१॒॑र्कं हृ॒दा म॒तिं ज्योति॒रनु॑ प्रजा॒नन्। वर्षि॑ष्ठं॒ रत्न॑मकृत स्व॒धाभि॒रादिद् द्यावा॑पृथि॒वी पर्य॑पश्यत्॥ (ऋ०३.२६.८) अत्राग्निशब्दस्यानुवृत्तेः प्रजानन्निति ज्ञानवत्वात् पर्य्यपश्यदिति सर्वज्ञत्वादीश्वरो ग्राह्यः। यास्कमुनिरत्रोभयार्थकरणायाग्निशब्दपुरःसरमेतन्मन्त्रमेवं व्याचष्टे−अग्निः कस्मादग्रणीर्भवत्यग्रं यज्ञेषु प्रणीयतेऽङ्गं नयति सन्नममानोऽक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविर्न क्नोपयति न स्नेहयति त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिरितादक्ताद्दग्धाद्वा नीतात्स खल्वेतेरकारमादत्ते गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीःपरस्तस्यैषा भवतीति−अग्निमीळे० अग्निं याचामीळिरध्येषणाकर्मा पूजाकर्मा वा। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा, यो देवः सा देवता। होतारं ह्वातारं जुहोतेर्होतेत्यौर्णवाभो रत्नधातमं रमणीयानां धनानां दातृतमम्। (निरु०७.१४-१५)। अग्रणीः सर्वोत्तमः सर्वेषु यज्ञेषु पूर्वमीश्वरस्यैव प्रतिपादनात्तस्यात्र ग्रहणम्। दग्धादिति विशेषणाद्भौतिकस्यापि च। प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥१॥ एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥२॥ (मनु०१२.१२२-१२३) अत्राप्यग्न्यादीनि परमेश्वरस्य नामानि सन्तीति। ईळे॑ अ॒ग्निं वि॑प॒श्चितं॑ गि॒रा य॒ज्ञस्य॒ साध॑नम्। श्रु॒ष्टी॒वानं॑ धि॒तावा॑नम्॥ (ऋ०३.२७.२) विपश्चितमीळे इति विशेषणादग्निशब्देनात्रेश्वरो गृह्यते, अनन्तविद्यावत्त्वाच्चेतनस्वरूपत्वाच्च। अथ केवलं भौतिकार्थग्रहणाय प्रमाणानि−यदश्वं तं पुरस्तादुदश्रयंस्तस्याभयेऽनाष्ट्रे निवातेऽग्निरजायत तस्माद्यत्राग्निं मन्थिष्यन्त्स्यात्तदश्वमानेतवै ब्रूयात्। स पूर्वेणोपतिष्ठते वज्रमेवैतदुच्छ्रयन्ति तस्याभयेऽनाष्ट्रे निवातेऽग्निर्जायते। (श०ब्रा०२.१.४.१६) वृषो अग्निः। अश्वो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति। (श०ब्रा०१.३.३.२९-३०) अग्निर्वा अश्वः। (श०ब्रा०३.६.२.५) वृषवद्यानानां वोढृत्वाद् वृषोऽग्निः। तथाऽयमग्निराशुगमयितृत्वेनाश्वो भूत्वा कलायन्त्रैः प्रेरितः सन् देवेभ्यो विद्वद्भ्यः शिल्पविद्याविद्भ्यो मनुष्येभ्यो विमानादियानसाधनसङ्गतं यानं वहति प्रापयतीति। तूर्णिर्हव्यवाडिति। (श०ब्रा०१.३.४.१२) अयमग्निर्हव्यानां यानानां प्रापकत्वेन शीघ्रतया गमकत्वाद्धव्यवाट् तूर्णिश्चेति। अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य। (श०ब्रा०१.४.३.११) इत्याद्यनेकप्रमाणैरश्वनाम्ना भौतिकोऽग्निर्वात्र गृह्यते, आशुगमनहेतुत्वा-दश्वोऽग्निर्विज्ञेयः। वृषो॑ अ॒ग्निः समि॑ध्य॒तेऽश्वो॒ न देव॒वाह॑नः। तं ह॒विष्म॑न्त ईळते॥ (ऋ०३.२७.१४) यदा शिल्पिभिरयमग्निर्यन्त्रकलाभिर्यानेषु प्रदीप्यते तदा देववाहनो देवान् यानस्थान् विदुषः शीघ्रं देशान्तरेऽश्व इव वृष इव च प्रापयति, तं हविष्मन्तो मनुष्या वेगादिगुणवन्तमश्वमग्निमीडते कार्य्यार्थमधीच्छन्तीति वेद्यम्। (ईळे) स्तुवे याचे अधीच्छामि प्रेरयामि वा (पुरोहितम्) पुरस्तात्सर्वं जगद्दधाति छेदनधारणाकर्षणादिगुणांश्चापि तम्। पुरोहितः पुर एनं दधति होत्राय वृतः कृपायमाणोऽन्वध्यायत्। (निरु०२.१२) (यज्ञस्य) इज्यतेऽसौ यज्ञस्तस्य महिम्नः कर्मणो विदुषां सत्कारस्य सङ्गतस्य सत्सङ्गत्योत्पन्नस्य विद्यादिदानस्य शिल्पक्रियोत्पाद्यस्य वा। यज्ञः कस्मात्प्रख्यातं यजति कर्मेति नैरुक्ता याञ्चो भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवो यजूंष्येनं नयन्तीति वा। (निरु०३.१९) (देवम्) दातारं हर्षकरं विजेतारं द्योतकं वा (ऋत्विजम्) य ऋतौ ऋतौ प्रत्युत्पत्तिकालं संसारं यजति सङ्गतं करोति तथा च शिल्पसाधनानि सङ्गमयति सर्वेषु ऋतुषु यजनीयस्तम्। ऋत्विग्दधृग्० (अष्टा०३.२.५९) अनेन कर्त्तरि निपातनम्, तथा कृतो बहुलमिति कर्मणि वा। (होतारम्) दातारमादातारं वा (रत्नधातमम्) रमणीयानि पृथिव्यादीनि सुवर्णादीनि च रत्नानि दधाति धापयतीति रत्नधा, अतिशयेन रत्नधा इति रत्नधातमस्तम् ॥१॥

  भावार्थः

  इतोऽग्रे यत्र यत्र मन्त्रभूमिकायामुपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुज्यतेऽस्य सर्वत्र कर्त्तेश्वर एव बोध्यः। कुतः, वेदानां तेनैवोक्तत्वात्। पितृवत्कृपायमाण ईश्वरः सर्वविद्याप्राप्तये सर्वजीवहितार्थं वेदोपदेशं चकार। यथा पिताऽध्यापको वा स्वपुत्रं शिष्यं च प्रति त्वमेवं वदैवं कुरु सत्यं वद पितरमाचार्य्यं च सेवस्वानृतं मा कुर्वित्युपदिशति, तथैवात्र बोध्यम्। वेदश्च सर्वजीवकल्याणार्थमाविर्भूतः। वेदोपदेशस्य परोपकारार्थत्वात्। एवमर्थोऽत्रोत्तमपुरुषप्रयोगः। अत्राग्निशब्देन परमार्थव्यवहारविद्यासिद्धये परमेश्वरभौतिकौ द्वावर्थौ गृह्येते। पुरा आर्य्यैर्याऽश्वविद्यानाम्ना शीघ्रगमनहेतुः शिल्पविद्या सम्पादितेति श्रूयते, साग्निविद्यैवासीत्। परमेश्वरस्य स्वयंप्रकाशत्वसर्वप्रकाशक-त्वाभ्यामनन्तज्ञानवत्त्वात् भौतिकस्य रूपदाहप्रकाशवेगछेदनादिगुणवत्त्वाच्छिल्पविद्यायां मुख्यहेतुत्वाच्च प्रथमं ग्रहणं कृतमस्तीति वेदितव्यम् ॥१॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  हिन्दी (6)

  विषय

  यहाँ प्रथम मन्त्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है।

  पदार्थ

  हम लोग (यज्ञस्य) विद्वानों के सत्कार सङ्गम महिमा और कर्म के (होतारम्) देने तथा ग्रहण करनेवाले (पुरोहितम्) उत्पत्ति के समय से पहिले परमाणु आदि सृष्टि के धारण करने और (ऋत्विजम्) वारंवार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु-ऋतु में उपासना करने योग्य (रत्नधातमम्) और निश्चय करके मनोहर पृथिवी वा सुवर्ण आदि रत्नों के धारण करने वा (देवम्) देने तथा सब पदार्थों के प्रकाश करनेवाले परमेश्वर की (ईळे) स्तुति करते हैं । तथा उपकार के लिये हम लोग (यज्ञस्य) विद्यादि दान और शिल्पक्रियाओं से उत्पन्न करने योग्य पदार्थों के (होतारम्) देनेहारे तथा (पुरोहितम्) उन पदार्थों के उत्पन्न करने के समय से पूर्व भी छेदन धारण और आकर्षण आदि गुणों के धारण करनेवाले (ऋत्विजम्) शिल्पविद्या साधनों के हेतु (रत्नधातमम्) अच्छे-अच्छे सुवर्ण आदि रत्नों के धारण कराने तथा (देवम्) युद्धादिकों में कलायुक्त शस्त्रों से विजय करानेहारे भौतिक अग्नि की (ईळे) वारंवार इच्छा करते हैं ।

  यहाँ ‘अग्नि’ शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण ये हैं कि−(इन्द्रं मित्रं०) इस ऋग्वेद के मन्त्र से यह जाना जाता है कि एक सद्ब्रह्म के इन्द्र आदि अनेक नाम हैं । तथा (तदेवाग्नि०) इस यजुर्वेद के मन्त्र से भी अग्नि आदि नामों करके सच्चिदानन्दादि लक्षणवाले ब्रह्म को जानना चाहिये । (ब्रह्म ह्य०) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है । (अयं वा०) इस प्रमाण में अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है । (अग्नि०) इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत् पालन करना है, सो ही व्रत कहाता है, और इस व्रत का पति परमेश्वर है । (त्रिभिः पवित्रैः०) इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञानवाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करनेवाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है ।
  निरुक्तकार यास्कमुनि जी ने भी ईश्वर और भौतिक पक्षों को अग्नि शब्द की भिन्न-भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है, सो संस्कृत में यथावत् देख लेना चाहिये, परन्तु सुगमता के लिये कुछ संक्षेप से यहाँ भी कहते हैं−यास्कमुनिजी ने स्थौलाष्ठीवि ऋषि के मत से अग्नि शब्द का अग्रणी=सब से उत्तम अर्थ किया है अर्थात् जिसका सब यज्ञों में पहिले प्रतिपादन होता है, वह सब से उत्तम ही है । इस कारण अग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाहगुणवाला भौतिक अग्नि इन दो ही अर्थों का ग्रहण होता है । (प्रशासितारं०; एतमे०) मनुजी के इन दो श्लोकों में भी परमेश्वर के अग्नि आदि नाम प्रसिद्ध हैं । (ईळे०) इस ऋग्वेद के प्रमाण से भी उस अनन्त विद्यावाले और चेतनस्वरूप आदि गुणों से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है । अब भौतिक अर्थ के ग्रहण में प्रमाण दिखलाते हैं−(यदश्वं०) इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द करके भौतिक अग्नि का ग्रहण होता है । यह अग्नि बैल के समान सब देशदेशान्तरों में पहुँचानेवाला होने के कारण वृष और अश्व भी कहाता है, क्योंकि वह कलायन्त्रों के द्वारा प्रेरित होकर देवों=शिल्पविद्या के जाननेवाले विद्वान् लोगों के विमान आदि यानों को वेग से दूर-दूर देशों में पहुँचाता है । (तूर्णि०) इस प्रमाण से भी भौतिक अग्नि का ग्रहण है, क्योंकि वह उक्त शीघ्रता आदि हेतुओं से हव्यवाट् और तूर्णि भी कहाता है । (अग्निर्वै यो०) इत्यादिक और भी अनेक प्रमाणों से अश्व नाम करके भौतिक अग्नि का ग्रहण किया गया है । (वृषो०) जब कि इस भौतिक अग्नि को शिल्पविद्यावाले विद्वान् लोग यन्त्रकलाओं से सवारियों में प्रदीप्त करके युक्त करते हैं, तब (देववाहनः) उन सवारियों में बैठे हुए विद्वान् लोगों को देशान्तर में बैलों वा घोड़ों के समान शीघ्र पहुँचानेवाला होता है । उस वेगादि गुणवाले अश्वरूप अग्नि के गुणों को (हविष्मन्तः) हवियुक्त मनुष्य कार्यसिद्धि के लिये (ईळते) खोजते हैं । इस प्रमाण से भी भौतिक अग्नि का ग्रहण है ॥१ ॥

  भावार्थ

  इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार से दो अर्थों का ग्रहण होता है ।
  पिता के समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिये कल्प-कल्प की आदि में वेद का उपदेश करता है । जैसे पिता वा अध्यापक अपने शिष्य वा पुत्र को शिक्षा करता है कि तू ऐसा कर वा ऐसा वचन कह, सत्य वचन बोल, इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक वा शिष्य भी कहता है कि सत्य बोलूँगा, पिता और आचार्य्य की सेवा करूँगा, झूठ न कहूँगा, इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य वा लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही ‘अग्निमीळे०’ इत्यादि वेदमन्त्रों में भी जानना चाहिये । क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिये प्रकट किया है । इसी वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से ‘अग्निमीळे०’ इस मन्त्र में ‘ईडे’ यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है ।
  (अग्निमीळे०) इस मन्त्र में परमार्थ और व्यवहारविद्या की सिद्धि के लिये अग्नि शब्द करके परमेश्वर और भौतिक ये दोनों अर्थ लिये जाते हैं । जो पहिले समय में आर्य लोगों ने अश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्पविद्या आविष्कृत की थी, वह अग्निविद्या की ही उन्नति थी । परमेश्वर के आप ही आप प्रकाशमान सब का प्रकाशक और अनन्त ज्ञानवान् होने से, तथा भौतिक अग्नि के रूप दाह प्रकाश वेग छेदन आदि गुण और शिल्पविद्या के मुख्य साधक होने से अग्नि शब्द का प्रथम ग्रहण किया है ॥१ ॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  पुरोहित-ईडन

  पदार्थ

  १. (अग्निम्)-उस (अगि गतौ) सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को गति देनेवाले, सब जीवों की उन्नति के साधक, अग्रणी प्रभु को (ईळे)-मैं उपासित करता हूँ। उस प्रभु का मैं स्तवन करता हूँ (ईड-ईद उपासना) जो प्रभु

  २. (पुरोहितम्)-(पुरः हितम्) पहले से ही रखे हुए हैं, अर्थात् जो बनने से सृष्टि से पूर्व ही विद्यमान हैं। जो बने कभी नहीं-'स्वयं-भू हैं-अपने आप होनेवाले हैं-'खुद् आ' हैं। अथवा जो प्रभु हम जीवों के (पुर:)-सामने (हितम्)-एक आदर्श (Model) के रूप में विद्यमान हैं। उनके अनुरूप हमें अपने को बनाना है।

  ३. (यज्ञस्य देवम्)-वे प्रभु अपनी वेदवाणी में यज्ञों का प्रकाश करनेवाले हैं। हमारे सब कर्तव्य-कर्मों का प्रभु ने वेद में प्रतिपादन किया है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। -गीता

  ४. (ऋत्विजम्)-ऋतौ-ऋती यजनीयम्-समय-समय पर, प्रत्येक ऋतु में वे प्रभु पूजा के योग्य हैं। उस प्रभु का ही हमें उपासन करना चाहिए। उसके पूजन से उसकी शक्ति का हममें प्रवाह होता है। हम घर के व आजीविकोपार्जन के कार्यों की समाप्ति पर स्वाध्याय श्रान्त होकर प्रभु के नाम का जप करने लगें तज्जपस्तदर्थभावनम्। -योग०१।२८। दिन में दुनिया के कार्यों से अवकाश न मिले तो रात्रि के समय प्रभु-नाम-जप करते हुए निद्रा की गोद में जाएँ ताकि सारी रात्रि प्रभु-सम्पर्क बना रहे-स्वप्न भी प्रभु का ही आएँ और उस स्वप्नगत प्रभु-दर्शन को हम जाग्रत में भी न भूलें, ऐसा प्रयत्न करें ('स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं बा'। -योग०१।३८)

  ५. (होतारम्)-(हू दान, अदन) वे प्रभु सब-कुछ देनेवाले हैं-प्रलय के समय सारे ब्रह्माण्ड को अपने अन्दर ले-लेनेवाले हैं। (यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः। मृत्युर्यस्योपसेचनं क इथा वेद यत्र स:-कठ०१।२।२५)। प्रभु ने हमारे हित के लिए सब आवश्यक पदार्थ हमें प्राप्त कराये हैं।

  ६. (रत्नधातमम्)-रमणीय वस्तुओं के धारण करनेवालों में वे सर्वोत्तम हैं। प्रभु ने शरीरों के अन्दर इस प्रकार व्यवस्था की है कि खाये हुए अन्न से रस-रुधिर-मांस मोदस्-अस्थि-मज्जा-वीर्य'-इन सात धातुओं का क्रमशः निर्माण होता है। ये सात धातुएँ ही सात रत्न हैं। इनकी उपयोगिता व महत्त्व शरीरशास्त्र में प्रसिद्ध है। इनके कारण शरीर रमणीय बना है, अत: ये ही रत्न हैं। प्रभु ने प्रत्येक शरीररूप घर में इन सात रत्नों की स्थापना की है। (दमे-दमे सप्त रत्ना दधाना-ऋ०६।७४।१)। इस रत्न-धातमम् प्रभु की हम स्तुति करें। 

  भावार्थ

  भावार्थ - मैं 'अग्नि-पुरोहित-यज्ञ के देव-ऋत्विज्-होता व रत्नधाता' प्रभु की स्तुति करता हूँ। 

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  यहाँ प्रथम मन्त्र में अग्नि शब्द करके ईश्वर ने अपना और भौतिक अर्थ का उपदेश किया है।

  सन्धिविच्छेदसहितोऽन्वयः

  अहं यज्ञस्य पुरोहितम्  ऋत्विजं होतरं रत्नधातमं देवम् अग्निम् ईळे ॥१॥

  पदार्थ

  (अहम्)=मैं, (यज्ञस्य) इज्यतेऽसौ यज्ञस्तस्य महिम्नः कर्मणो विदुषां सत्कारस्य सङ्गतस्य=विद्वान् लोगों के सत्कार, सङ्गम, महिमा और कर्म के, (पुरोहितम्) पुरस्तात्सर्वं जगद्दधाति= जो पहले से ही [उत्पत्ति से ही] जगत् को धारण करता है,  (ऋत्विजम्) य ऋतौ ऋतौ प्रत्युत्पत्तिकालं संसारं यजति सङ्गतं करोति=जो वारंवार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु-ऋतु में उपासना करने योग्य है (होतारम्) दातारमादातारं वा= देने और ग्रहण करनेवाले, (रत्नधातमम्) रमणीयानि पृथिव्यादीनि सुवर्णादीनि च रत्नानि दधाति धापयतीति रत्नधा, अतिशयेन रत्नधा इति रत्नधातमस्तम्=मनोहर पृथिव्यादि वा सुवर्ण आदि रत्नों के धारण करने वाले, (देवम्) दातारं हर्षकरं विजेतारं द्योतकं वा= देनेवाला और सब पदार्थों को प्रकाशित करनेवाला परमेश्वर, (अग्निम्) परमेश्वरं भौतिकं वा=परमेश्वर या भौतिक अग्नि, (ईळे) स्तुवे याचे अधीच्छामि प्रेरयामि वा= स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं अथवा प्रेरणा करते हैं।

  महर्षिकृत भावार्थ का भाषानुवाद

  इस मन्त्र में श्लेषालङ्कार से दो अर्थों का ग्रहण होता है। पिता के समान कृपा करनेवाला परमेश्वर सब जीवों के हित और सब विद्याओं की प्राप्ति के लिये कल्प-कल्प के आदि में वेद का उपदेश करता है। जैसे पिता वा अध्यापक अपने शिष्य या पुत्र को शिक्षा करता है कि वह ऐसा करे या ऐसा वचन कहकर, सत्य वचन बोले, इत्यादि शिक्षा को सुनकर बालक वा शिष्य भी कहता है कि वह सत्य बोलेगा, पिता और आचार्य्य की सेवा करेगा,  झूठ नहीं कहेगा। इस प्रकार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्य या लड़कों को उपदेश करते हैं, वैसे ही अग्निमीळे० इत्यादि वेदमन्त्रों में भी जानना चाहिये। क्योंकि ईश्वर ने वेद सब जीवों के उत्तम सुख के लिये प्रकट किया है। इसी वेद के उपदेश का परोपकार फल होने से अग्निमीळे० इस मन्त्र में ईडे यह उत्तम पुरुष का प्रयोग भी है। (अग्निमीळे०) इस मन्त्र में परमार्थ और व्यवहार विद्या की सिद्धि के लिये अग्नि शब्द करके परमेश्वर और भौतिक ये दोनों अर्थ लिये जाते हैं। जो पहिले समय में आर्य लोगों ने अश्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्पविद्या आविष्कृत की थी। वह अग्निविद्या की ही उन्नति थी। परमेश्वर के आप ही आप प्रकाशमान सब का प्रकाशक और अनन्त ज्ञानवान् होने से और भौतिक अग्नि के रूप में दाह, प्रकाश, वेग, छेदन आदि गुण और शिल्पविद्या के मुख्य साधक होने से अग्नि शब्द का प्रथम ग्रहण किया है ॥१॥

  पदार्थान्वयः(म.द.स.)

  अहम्= मैं (यज्ञस्य) विद्वान् लोगों के सत्कार सङ्गम, महिमा और कर्म के देने वाले (पुरोहितम्) जो जगत् की उत्पत्ति से पहले उसे धारण करता है (ऋत्विजम्) जो बारम्बार उत्पत्ति के समय में स्थूल सृष्टि के रचनेवाले तथा ऋतु-ऋतु में उपासना करने योग्य है (होतारम्) देने और ग्रहण करनेवाले, (रत्नधातमम्) मनोहर पृथिव्यादि वा सुवर्ण आदि रत्नों के धारण करने वाले, (देवम्) और सब पदार्थों को प्रकाशित करनेवाले (अग्निम्) परमेश्वर की (ईळे) हम स्तुति अथवा  प्रार्थना करते हैं।

  संस्कृत भाग

  पदार्थः (महर्षिकृतः)-(अग्निम्) परमेश्वरं भौतिकं वा। इन्द्रं॑ मि॒त्रं वरु॑णम॒ग्निमा॑हुरथो॑ दि॒व्यः स सु॒प॒र्णो ग॒रुत्मा॑न्। एकं॒ सद्विप्रा॑ बहु॒धा व॑दन्त्य॒ग्निं य॒मं मा॑त॒रिश्वा॑नमाहुः॥ (ऋ०१.१६४.४६) अनेनैकस्य सतः परब्रह्मण इन्द्रादीनि बहुधा नामानि सन्तीति वेदितव्यम्। तदे॒वाग्निस्तदा॑दि॒त्यस्तद्वा॒युस्तदु॑ च॒न्द्रमाः॑। तदे॒व शु॒क्रं तद् ब्रह्म॒ ता आपः॒ स प्र॒जाप॑तिः॥ (य०३२.१) यत्सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्म तदेवात्राग्न्यादिनामवाच्यमिति बोध्यम्। ब्रह्म ह्यग्निः। (श०ब्रा०१.४.२.११) आत्मा वा अग्निः। (श०ब्रा०७.२.३.२) अत्राग्निर्ब्रह्मात्मनोर्वाचकोऽस्ति। अयं वा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्च। (श०ब्रा०९.१.२.४२) अत्र प्रजाशब्देन भौतिकः प्रजापतिशब्देनेश्वरश्चाग्निर्ग्राह्यः। अग्निर्वै देवानां व्रतपतिः। एतद्ध वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्। (श०ब्रा०१.१.१.२,५) सत्याचारनियमपालनं व्रतं तत्पतिरीश्वरः। त्रि॒भिः प॒वित्रै॒रपु॑पो॒द्ध्य१र्कं हृ॒दा म॒तिं ज्योति॒रनु॑ प्रजा॒नन्। वर्षि॑ष्ठं॒ रत्न॑मकृत स्व॒धाभि॒रादिद् द्यावा॑पृथि॒वी पर्य॑पश्यत्॥ (ऋ०३.२६.८) अत्राग्निशब्दस्यानुवृत्तेः प्रजानन्निति ज्ञानवत्वात् पर्य्यपश्यदिति सर्वज्ञत्वादीश्वरो ग्राह्यः। यास्कमुनिरत्रोभयार्थकरणायाग्निशब्दपुरःसरमेतन्मन्त्रमेवं व्याचष्टे−अग्निः कस्मादग्रणीर्भवत्यग्रं यज्ञेषु प्रणीयतेऽङ्गं नयति सन्नममानोऽक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविर्न क्नोपयति न स्नेहयति त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिरितादक्ताद्दग्धाद्वा नीतात्स खल्वेतेरकारमादत्ते गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीःपरस्तस्यैषा भवतीति−अग्निमीळे० अग्निं याचामीळिरध्येषणाकर्मा पूजाकर्मा वा। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा, यो देवः सा देवता। होतारं ह्वातारं जुहोतेर्होतेत्यौर्णवाभो रत्नधातमं रमणीयानां धनानां दातृतमम्। (निरु०७.१४-१५)। अग्रणीः सर्वोत्तमः सर्वेषु यज्ञेषु पूर्वमीश्वरस्यैव प्रतिपादनात्तस्यात्र ग्रहणम्। दग्धादिति विशेषणाद्भौतिकस्यापि च। प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् ॥१॥ एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्। इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥२॥ (मनु०१२.१२२-१२३) अत्राप्यग्न्यादीनि परमेश्वरस्य नामानि सन्तीति। ईळे॑ अ॒ग्निं वि॑प॒श्चितं॑ गि॒रा य॒ज्ञस्य॒ साध॑नम्। श्रु॒ष्टी॒वानं॑ धि॒तावा॑नम्॥ (ऋ०३.२७.२) विपश्चितमीळे इति विशेषणादग्निशब्देनात्रेश्वरो गृह्यते, अनन्तविद्यावत्त्वाच्चेतनस्वरूपत्वाच्च। अथ केवलं भौतिकार्थग्रहणाय प्रमाणानि−यदश्वं तं पुरस्तादुदश्रयंस्तस्याभयेऽनाष्ट्रे निवातेऽग्निरजायत तस्माद्यत्राग्निं मन्थिष्यन्त्स्यात्तदश्वमानेतवै ब्रूयात्। स पूर्वेणोपतिष्ठते वज्रमेवैतदुच्छ्रयन्ति तस्याभयेऽनाष्ट्रे निवातेऽग्निर्जायते। (श०ब्रा०२.१.४.१६) वृषो अग्निः। अश्वो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति। (श०ब्रा०१.३.३.२९-३०) अग्निर्वा अश्वः। (श०ब्रा०३.६.२.५) वृषवद्यानानां वोढृत्वाद् वृषोऽग्निः। तथाऽयमग्निराशुगमयितृत्वेनाश्वो भूत्वा कलायन्त्रैः प्रेरितः सन् देवेभ्यो विद्वद्भ्यः शिल्पविद्याविद्भ्यो मनुष्येभ्यो विमानादियानसाधनसङ्गतं यानं वहति प्रापयतीति। तूर्णिर्हव्यवाडिति। (श०ब्रा०१.३.४.१२) अयमग्निर्हव्यानां यानानां प्रापकत्वेन शीघ्रतया गमकत्वाद्धव्यवाट् तूर्णिश्चेति। अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य। (श०ब्रा०१.४.३.११) इत्याद्यनेकप्रमाणैरश्वनाम्ना भौतिकोऽग्निर्वात्र गृह्यते, आशुगमनहेतुत्वा-दश्वोऽग्निर्विज्ञेयः। वृषो॑ अ॒ग्निः समि॑ध्य॒तेऽश्वो॒ न देव॒वाह॑नः। तं ह॒विष्म॑न्त ईळते॥ (ऋ०३.२७.१४) यदा शिल्पिभिरयमग्निर्यन्त्रकलाभिर्यानेषु प्रदीप्यते तदा देववाहनो देवान् यानस्थान् विदुषः शीघ्रं देशान्तरेऽश्व इव वृष इव च प्रापयति, तं हविष्मन्तो मनुष्या वेगादिगुणवन्तमश्वमग्निमीडते कार्य्यार्थमधीच्छन्तीति वेद्यम्।

  (ईळे) स्तुवे याचे अधीच्छामि प्रेरयामि वा (पुरोहितम्) पुरस्तात्सर्वं जगद्दधाति छेदनधारणाकर्षणादिगुणांश्चापि तम्। पुरोहितः पुर एनं दधति होत्राय वृतः कृपायमाणोऽन्वध्यायत्। (निरु०२.१२) (यज्ञस्य) इज्यतेऽसौ यज्ञस्तस्य महिम्नः कर्मणो विदुषां सत्कारस्य सङ्गतस्य सत्सङ्गत्योत्पन्नस्य विद्यादिदानस्य शिल्पक्रियोत्पाद्यस्य वा। यज्ञः कस्मात्प्रख्यातं यजति कर्मेति नैरुक्ता याञ्चो भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवो यजूंष्येनं नयन्तीति वा। (निरु०३.१९) (देवम्) दातारं हर्षकरं विजेतारं द्योतकं वा (ऋत्विजम्) य ऋतौ ऋतौ प्रत्युत्पत्तिकालं संसारं यजति सङ्गतं करोति तथा च शिल्पसाधनानि सङ्गमयति सर्वेषु ऋतुषु यजनीयस्तम्। ऋत्विग्दधृग्० (अष्टा०३.२.५९) अनेन कर्त्तरि निपातनम्, तथा कृतो बहुलमिति कर्मणि वा। (होतारम्) दातारमादातारं वा (रत्नधातमम्) रमणीयानि पृथिव्यादीनि सुवर्णादीनि च रत्नानि दधाति धापयतीति रत्नधा, अतिशयेन रत्नधा इति रत्नधातमस्तम् ॥१॥

  विषयः - तत्राद्ये मन्त्रेऽग्निशब्देनेश्वरेणात्मभौतिकावर्थावुपदिश्येते।

  अन्वयः-अहं यज्ञस्य पुरोहितमृत्विजं होतारं रत्नधातमं देवमग्निमीळे ॥१॥

  भावार्थः(महर्षिकृतः)- इतोऽग्रे यत्र-यत्र मन्त्रभूमिकायामुपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुज्यतेऽस्य सर्वत्र कर्त्तेश्वर एव बोध्यः। कुतः, वेदानां तेनैवोक्तत्वात्। पितृवत्कृपायमाण ईश्वरः सर्वविद्याप्राप्तये सर्वजीवहितार्थं वेदोपदेशं चकार। यथा पिताऽध्यापको वा स्वपुत्रं शिष्यं च प्रति त्वमेवं वदैवं कुरु सत्यं वद पितरमाचार्य्यं च सेवस्वानृतं मा कुर्वित्युपदिशति, तथैवात्र बोध्यम्। वेदश्च सर्वजीवकल्याणार्थमाविर्भूतः। वेदोपदेशस्य परोपकारार्थत्वात्। एवमर्थोऽत्रोत्तमपुरुषप्रयोगः। अत्राग्निशब्देन परमार्थव्यवहारविद्यासिद्धये परमेश्वरभौतिकौ द्वावर्थौ गृह्येते। पुरा आर्य्यैर्याऽश्वविद्यानाम्ना शीघ्रगमनहेतुः शिल्पविद्या सम्पादितेति श्रूयते, साग्निविद्यैवासीत्। परमेश्वरस्य स्वयंप्रकाशत्वसर्वप्रकाशक-त्वाभ्यामनन्तज्ञानवत्त्वात् भौतिकस्य रूपदाहप्रकाशवेगछेदनादिगुणवत्त्वाच्छिल्पविद्यायां मुख्यहेतुत्वाच्च प्रथमं ग्रहणं कृतमस्तीति वेदितव्यम् ॥१॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  पदार्थ

  पदार्थ = ( अग्निम् ) = ज्ञानस्वरूप, व्यापक, सबके अग्रणीय नेता और पूज्य परमात्मा की मैं ( ईडे ) = स्तुति करता हूँ । कैसा है वह परमेश्वर ? ( पुरोहितम् ) = जो सबके सामने स्थित, उत्पत्ति से पूर्व परमाणु आदि जगत् का धारण करनेवाला ( यज्ञस्य देवम् ) = यज्ञादि उत्तम कर्मों का प्रकाशक, ( ऋत्विजम् ) = वसन्त आदि सब ऋतुओं का उत्पादक और सब ऋतुओं में पूजनीय, ( होतारम् ) = सब सुखों का दाता तथा प्रलयकाल में सब पदार्थों का ग्रहण करनेवाला ( रत्नधातमम् ) = सूर्य्य, चन्द्रमा आदि रमणीय पदार्थों का धारक और सुन्दर मोती, हीरा, सुवर्ण-रजत आदि पदार्थों का अपने भक्तों को देनेवाला है।

  भावार्थ

  भावार्थ = ज्ञानस्वरूप परमात्मा सर्वत्र व्यापक, सब प्रकार के यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों का प्रकाशक और उपदेशक, सब सुखों का दाता और सब ब्रह्माण्डों का कर्त्ता धर्त्ता और हर्त्ता है, हम सब को ऐसे प्रभु की ही उपासना, प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिये ।

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  स्तुतिविषयः

  व्याखान

  व्याख्यान – हे वन्द्येश्वराग्ने ! आप ज्ञानस्वरूप हो, आपकी मैं स्तुति करता हूँ ।
  सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है- हे मनुष्यो! तुम लोग इस प्रकार से मेरी स्तुति -प्रार्थना और उपासनादि करो। जैसे पिता वा गुरु अपने पुत्र वा शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता वा गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति आदि का वर्त्तमान करना, वैसे सबके पिता और परम गुरु ईश्वर ने हमको अपनी कृपा से सब व्यवहार और विद्यादि पदार्थों का उपदेश किया है, जिससे हमको व्यवहार-ज्ञान और परमार्थ-ज्ञान होने से अत्यन्त सुख हो। जैसे सबका आदिकारण ईश्वर है, वैसे परमविद्या वेद का भी आदिकारण ईश्वर है ।

  हे सर्वहितोपकारक! आप (पुरोहितम्) सब जगत् के हितसाधक हो । हे यज्ञदेव ! (यज्ञस्य देवम्) सब मनुष्यों के पूज्यतम और ज्ञान यज्ञादि के लिए कमनीयतम हो (ऋत्विजम्) सब ऋतु – वसन्त आदि के रचक, अर्थात् जिस समय जैसा सुख चाहिए, उस सुख के सम्पादक आप ही हो । (होतारम्) सब जगत् को समस्त योग और क्षेम के देनेवाले हो और प्रलय समय में कारण में सब जगत् का होम करनेवाले हो। (रत्नधातमम्) रत्न अर्थात् रमणीय पृथिव्यादिकों के धारण, रचन करनेवाले तथा अपने सेवकों के लिए रत्नों के धारण करनेवाले एक आप ही हो । हे सर्वशक्तिमन्! परमात्मन् ! इसलिए मैं बारम्बार आपकी स्तुति करता हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए, जिससे हम लोग आपके कृपापात्र होके सदैव आनन्द में रहें ॥ २ ॥

  टिपण्णी

  १. रत्नों के धारण करनेवाले, अर्थात् रत्नों के धारण करानेवाले। - सं०

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  परमेश्वर की स्तुति, पक्षान्तर में राजा, विद्वान्, भौतिक अग्नि, और यज्ञाग्नि का वर्णन

  भावार्थ

  परमेश्वर पक्ष में—मैं ( यज्ञस्य ) यज्ञ, सुसंगत ब्रह्माण्ड सर्ग के ( होतारम् ) सम्पादन और धारण करनेवाले, ( पुरः-हितम्) पहले ही समस्त परमाणु, प्रकृति और सृष्टि को धारण करनेवाले, (ऋत्विजम् ) प्रति ऋतु, अर्थात् प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति काल में सृष्टि के घटक पदार्थों को मिलाने हारे, ( रत्न-धातमम् ) समस्त रमण करने योग्य, पृथिवी आदि लोकों को सबसे बढ़कर धारण करनेवाले, ( देवम् ) सब पदार्थों के दाता, द्रष्टा और प्रकाशक ( अग्निम् ) सबसे पूर्व विद्यमान, ज्ञानवान् प्रकाशस्वरूप परमेश्वर की ( ईळे ) स्तुति करता हूं। राजा और विद्वान् के पक्ष में—( यज्ञस्य होतारम् ) प्रजापालन रूप, परस्पर सत्संग से होने योग्य यज्ञ, अर्थात् प्रजापति के कार्य को अपने वश करनेवाले, ( पुरः-हितम् ) सब के समक्ष प्रमाण रूप से स्थित, एवं सब के पूर्व धारण करने वाले, ( ऋत्विजम् ) सभा के सदस्यों के प्रेरक, सभापति, ( रत्नधातमम् ) रमणीय गुणों को सब से बढ़ के धारण करनेवाले, एवं रम्य, रत्न सुवर्णादि के धारण और प्रदान करनेवाले ( अग्निम् ) अग्रणी, नायक, ( देवम् ) दानशील, विजयशील राजा, सभापति, सेनापति पुरुष का मैं प्रजाजन (ईले) आदर सत्कार करता हूं। भौतिक पक्ष में—यज्ञ, शिल्पादि के कर्त्ता, ( पुरोहितम् ) पहले से ही छेदन, भेदन आदि गुणों को धारण करनेवाले ( देवम् ) प्रकाशयुक्त, ( ऋत्विजम् ) गति देनेवाले साधनों, यन्त्रों एवं पदार्थों को सुसंगत करनेवाले ( रत्न-धातमम् ) रमण करने योग्य रथ आदि यन्त्रों के धारक, किरणों के धारक, ( अग्निम् ईले ) आग को मैं प्रेरित करता हूं, उसका यन्त्रों में और यज्ञों में सदुपयोग करूं। यज्ञाग्नि पक्ष में – यज्ञ के आहुति ग्रहण करनेवाले, ऋत्विक् के समान प्रति ऋतु यज्ञ करनेवाले पुरोहित के समान आगे आदर पूर्वक आधान किये गये प्रकाशयुक्त अग्नि को मैं प्रज्वलित करता हूं । ‘अग्निः’—अग्निः कस्माद् अग्रणीर्भवति । अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते । अङ्गं नयति संनममानः । अक्नोपनो भवति इति स्थौलाष्ठीविः । न क्नोपयति न स्नेहयति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायते इति शाकपूणिः, इताद्, अक्ताद्, दग्धाद्वा नीतात् । ‘ईळे’ – ईलिरध्येषणाकर्मा, पूजाकर्मा वा । ‘देवम्’ – देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, द्युः स्थानो भवतीति वा । ‘रत्नधातमम्’ रमणीयानां धनानां दातृतमम् । इति निरु० ७ । १४ । १५ ॥ अग्रणी होने से नायक, सेनापति, राजा, परमेश्वर अग्नि कहाते हैं । यज्ञ में उपासना में साक्षी रूप रहने से परमात्मा अग्नि है । अंगों को झुका कर आगे आता है इससे विनीत नायक और विद्वान् ‘अग्नि’ है । गीला नहीं करता प्रत्युत सुखाता है इससे आग अग्नि है । इण् गतौ, अञ्जु म्रक्षणे, दह भस्मीकरणे, णीञ प्रापणे इन धातुओं के योग से अग्नि शब्द बनता है । इससे गतिमान्, प्रकाशक, तेजस्वी, दाहकारी, परसंतापक सभी पदार्थ अग्नि’ कहे जाते हैं ।

  टिप्पणी

  ( १ ) अग्निं नव मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः । सर्वा० ॥ आद्यमण्डलस्था ऋषयः शतर्चिनश्छत्रिन्यायेनेति षड्गुरुशिष्यः ।

  ऋषि | देवता | छन्द | स्वर

  मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषिः। अग्निर्देवता। गायत्र्यः। नवर्चं सूक्तम्॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  मराठी (2)

  विषय

  या प्रथम सूक्तात, पहिल्या पाच मंत्रांत, श्लेषालंकाराने व्यवहार व परमार्थ विद्या प्रकाशित केलेली आहे व चार मंत्रांद्वारे ईश्वराची उपासना व स्वभाव यांचे वर्णन केलेले आहे.

  भावार्थ

  या मंत्रात श्लेषालंकाराद्वारे दोन अर्थ स्वीकारलेले आहेत. पित्याप्रमाणे कृपाळू परमेश्वर सर्व जीवांचे हित व सर्व विद्या प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक कल्पाच्या सुरुवातीला वेदाचा उपदेश करतो. पिता किंवा अध्यापक, आपल्या शिष्याला किंवा पुत्राला शिकवितो ‘तू असे कर’ किंवा ‘असे बोल’, ‘सत्य वचन बोल’ हे शिक्षण घेऊन बालक किंवा शिष्य म्हणतो, ‘(मी) सत्य बोलेन, पिता व आचार्य यांची सेवा करीन, खोटे बोलणार नाही’ याप्रकारे शिक्षक शिष्यांना किंवा मुलांना उपदेश करतात. तसेच ‘अग्निमीळे. ’ इत्यादी वेदमंत्र जाणले पाहिजेत. कारण वेद हे सर्व जीवांच्या उत्तम सुखासाठी प्रकट केलेले आहेत. परोपकार हे या ‘अग्निमीळे’ वेदाच्या उपदेशाचे फळ असल्यामुळे या मंत्रात ‘ईडे’ हा उत्तम पुरुषाचा प्रयोगही आहे.

  टिप्पणी

  (अग्निमीळे. ) परमार्थ व व्यवहार विद्येची सिद्धी यासाठी अग्नी या शब्दाचे परमेश्वर व भौतिक अग्नी असे दोन अर्थ आहेत. आर्यांनी पूर्वी जी अश्वविद्या नावाची शीघ्र गमन करण्याचा हेतू असलेली शिल्पविद्या निर्माण केलेली होती ती अग्निविद्येची उत्कर्षावस्था होती. स्वयंप्रकाशित, सर्वांचा प्रकाशक व अनंत ज्ञानवान इत्यादी हेतूंनी अग्नी शब्दाचा अर्थ परमेश्वर आणि रूप, दाह, प्रकाश, वेग, छेद इत्यादी गुण व शिल्पविद्येचा साधक इत्यादी हेतूंनी या मंत्रात भौतिक अग्नीच्या अर्थाचा स्वीकार केलेला आहे. ॥ १ ॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  स्तुती

  व्याखान

  व्याख्या — हे वंदनीय अग्नी [ईश्वरा] ! तू ज्ञानरूप आहेस. मी तुझी स्तुती करतो. सर्व लोकांना परमेश्वर असा उपदेश करतो की हे माणसांनो ! तुम्ही माझी या प्रकारे स्तुती, प्रार्थना, उपासना करा, जसे पिता किंवा गुरू आपल्या पुत्राला किंवा शिष्याला शिकवितो, त्याप्रमाणे तुम्ही पिता किंवा गुरूची स्तुती करा. तसेच सर्वांचा पिता व परम गुरू परमेश्वराने आमच्यावर कृपा करून सर्व व्यवहार व विद्या इत्यादी पदार्थांचा उपदेश केलेला आहे. जेणेकरून आम्हाला व्यवहारज्ञान आणि परमार्थज्ञान प्राप्त व्हावे व आम्ही सुखी व्हावे. जसे सर्वाचे मूळ कारण ईश्वर आहे. तसेच परम विद्या वेदांचे ही मूळ कारण ईश्वरच आहे. हे सर्वांना हितकारक व उपकारक असणाऱ्या [ईश्वरा] तू (पुरोहितम्) सर्व जगाचे हित करणारा आहेस. हे यज्ञदेव, तू सर्वांना पूज्य आहेस आणि ज्ञान यज्ञासाठी सुंदरतम् आहेस (ऋत्विजम्) तू सर्व ऋतूंची [वसंत बगैरे] रचना करणारा आहेस अर्थात ज्यावेळी जे सुख पाहिजे ते सुख देणारा तूच आहेस (होतारम्) सर्व जगाचा योगक्षेम चालविणारा तूच आहेस. तू प्रलयकाळी सर्व जग कारणामध्ये विलीन करणारा ही तूच आहेस, (रत्नधातमम्) रमणीय अशा पृथ्वीला धारण करणारा व निर्माणकरणारा तूच आहेस. आपल्या सेवकासाठी रत्न धारण करणारा तूच आहेस. सर्वशक्तिमान परमेश्वरा ! यासाठीच मी वारंवार तुझी स्तुती करतो. तिचा तू स्वीकार कर ज्यामूळे आम्ही तुझ्या कृपेने सदैव आनंदी राहू ॥२॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  इंग्लिश (6)

  Meaning

  I invoke and worship Agni light of life, self- refulgent lord of the universe, foremost leader and inspirer, blazing light of yajnic creation, high-priest of cosmic dynamics, controller of natural evolution, and most generous giver of the treasures of life.

  इस भाष्य को एडिट करें

  Purport

  O the Adorable Luminious God! You are the embodiment of knowledge. 
  I adore you, praise you. 

  For all the men of the world it is a piece of advice of God O the men of the world! You should praise, pray and meditate on Me. Just as a father or a Guru-preceptor instructs his son or disciple, about the mode in which he should respect and praise him, in the same way Godthe father of all and the Supreme preceptor has by his grace advised about the behaviour and knowledge of all kinds of objects, so that we may get the greatest happiness by knowing the worldly and heavenly affairs. Just as God is the prime cause of all things of the world, similarly. He is also the prime cause the fountain head of the Vedas the books of knowledge.

  O the Benefactor of all! You are the well-wisher of the whole universe. O Adorable Lord! You are the most worthy of being worshipped by men. You are our most cherished aim for knowledge and good deeds. You are the creator of seasons like spring. You are the bestower of happiness, various things of enjoyment and comforts to human beings, whenever they need them. You are the dispenser of acquisition and preservation of property for the whole world. You immerse the whole world in its prime material cause at the time of dissolution. You are the Maintainer and Creator of charming objects like earth etc. You are the bestower of precious stones, valuable metals and priceless jems on your devotees. O the Ommipotent Lord! We glorify you again and again. Kinly accept it, so that we may be worthy of Your grace and live always in Your everlasting bliss.

  इस भाष्य को एडिट करें

  Translation

  We worship the adorable God, the high priest of cosmic activities, the divine, the one who works through the eternal laws, and who feeds and sustains all that is divine and luminous.

  इस भाष्य को एडिट करें

  Subject

  Worship of the One God.

  Anvaya

  अन्वयः- अहम् यज्ञस्य पुरोहितमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं देवमग्निमीळे ॥

  Word Meaning

  Word meaning &c. :– अग्निम् ( / श्रञ्चु गतिपूजनयो: or V अगि गतौ + नि C. IV, 50)=God the adorable, He who is fit to be approached, known, accepted, adored by all or He, who, being omnipresent, knows or pervades all. ईळे= ईडे (The change of of ड to ळ in Vedic Sanskrit is set forth in the couplet:-अज्मध्यस्थडकारस्य ळकारम् बहुचा जगुः । अज्मध्यस्थ ढकारस्य ळ्हकारम् वै यथाक्रमात् ॥)=I entreat praise, request पुरोहितम् (पुर: + / दुधाम् धारणपोषणया: + क्ल P. I, 1, 26 ; III, 2, 102 and VII, 4, 42 ) = He who supports from all eternity. (पुरस्ताद् दधाति). यज्ञस्य ( ( यज देवपूजा संगतिकरणदानेषु + नङ् P. III, 3, 90) — all activities from the agnihotra to the aśvamedha sacrifice; all righteous and philanthropic deeds. देवम् (/ दिवु क्रीड़ा विजिगीषाव्यव द्वारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नक्रांतिगद्विषु + अच् P. III, 1, 134)= donor, imparter of joy or happiness, conqueror, illumi nator. ऋत्विजम् (य ऋतौ ऋतो प्रत्युत्पत्तिकालं संसार संगत करोति, सर्वेषु ऋतुषु यजनीयः -- ऋतु + / यज़ P. III, 2, 59 and III, 3, 113) He who brings together the cosmos at every creation; the only object of adoration in all seasons होतारम् ( / हु दानादनयोः, some say आदाने also..+ P. III, 1, 135 or U. II, 94 and 95)=donor, bestower; He who bestows all gifts upto emancipation; He who receives the adoration offered by devotees, souls who attain liberation and the cosmos at the time of - dissolution, रनधातमम् (रक्षानि सर्वजनै रमणीयानि प्रकृत्यादि पृथिव्यन्तानि ज्ञानहीरकसुवर्णादीनि जीवेभ्यो दानार्थ दधातीति रक्षधाः । अतिशयेन रक्षधाः स रत्न धातमः - रत्न + / धा+तमप् P. II, 2, 19 and V, 3, 55)-the most bounteous bestower of splendid wealth. For details see comments at the end.

  Translation

  Translation -I glorify God the Self-effulgent, the Supporter of the universe from all eternity, the Illuminator of all activity, the Only Object of adora tion in all seasons and the Most Bounteous and the Greatest Donor of splendid wealth.

  Purport

  Purport-The Vedas unfold the eternal laws according to which the universe, human society and all things are sustained. They are revealed by God, their Author, for the benefit of souls. Every Vedic verse therefore is a statement made by God, and propagated by Him in the whole universe through one of the four original Rṣis. 

  Footnotes

  Comment: This is the first sentence in the original Vedic literature. It is significant that it begins with the name of God Himself and describes His attributes.

  Agni is one of the names of God, for in Rgvēda I, 164, 46 {1} we are told that :--"the wise call the Adorable God (Agni), 'Indra'-the Omnipotent, 'Mitra' the friend of all, 'Varuna the Holiest, and He also is, (according to them) 'Divya'-the Shining One, 'Suparna'-the Protector and Preserver of the universe, 'Garutman'-the Mighty Spirit. Though He is One Unitary Being they speak of Him in various ways, sometimes calling Him 'Agni-the Self-effulgent, sometimes, ‘Yama'-the Controller of the world and sometimes 'Matariśvan'-the Life Energy of the universe."

   

  The first verse of the thirty-second chapter of the YajurVeda {2} voices the same idea :-"Verily He is

  Agni-the All-knowing, He is Aditya-the Imperishable, He is Vayu-the mover of all the universe, and verily He is Candramas-the All-blissful Being. Verily He is Sukra-the Holy One, He is Brahman-the Supreme Being. He is Apah-All pervading and He is Prajapati—the Lord of all creatures." 

  The following question put in the Rgvěda {3} and the answer to it leave no doubt as to the use of the word Agni to denote the Supreme Being:-"Who is that amongst all the immortal beings possessed of divine attributes whose charming name we shall contemplate ? What is that Being who will give us birth again on earth so that we may see father and mother?" This is the question; now the answer is: "We shall contemplate the charming name of Agni the Self-effulgent God, who is the foremost of all the immortal beings possessed of divine attributes; He will give us birth again on earth so that we may see father and mother."

  Surely the ordinary kitchen-fire, not that blazing in the biggest blasting furnace on earth, nay, not even the sun, can be said to possess the qualifications mentioned in the above verse. Nor can any wise devotee be expected to give vent to the grand emotion embodied in the following verse of the Rigvēda {4} in addressing the physical fire:-"Oh Lord Omniscient ! that I should ever experience myself subsisting in Thee, and that Thou mayest always be immanent in me, in this, indeed, is the fulfilment of all Thy blessings."

  In the Brahmaṇna literature also the word Agni is oftentimes used as a name of God. In the Śatapatha  Brahmaṇa we are told that Brahma {5} (the Supreme Being), the soul {6}, the creatures{7} and their Protector {8}, the Purusa {9} and He whose face is Brahma {10} (the qualification of the highest class in human society) are all called Agni. The last is surely an echo of the Purusa, Sukta, Yajurveda chapter thirty-one verse eleven {11}, which says:-"In creation, that is, of the Virat-puruṣa the body of all the bodies (see Puruş-sukta verse five), the Brahmana (the man knowing God and given to teaching and preaching) occupies the position of the face, that is, being created with the best and the highest qualities of head and heart, he is highest in the social scale (according to God's diepensation). The next in order is the Ksatriya (or the governing and warrior class) who can be said to be the arms of this Purușa, created as he is, with such qualities as strength, valour &c. The agricultural and commercial class endowed with qualities necessary for farming, business &c., occupying the middle most position in the scale of human society, can be compared to the thighs of this Virat-puruşa. Finally the Südra occupies the position of His feet, being lowest in the social scale on account of such qualities as lack of intelligence and such other faculties."

  The Maitrynpaniṣad has an inimitable text about the attributes of God, in which the word Agni is used as one of His names: "This Spirit indeed is Iśana the Controller, Sambhu-the Imparter of bliss, Bhava -the Origin of all beings, Rudra-the Dispeller of evil, Prajapati-the Protector of all creatures, Visvasrk the Creator of the universe, Hiraṇyagarbha -the Producer of all luminous bodies like the sun and moon, Satyam-the Ever true (being immutable), Prana-the Imparter of vitality to all creatures, Hamsa-He who gives their gross form to all created objects, Sāstā-the Governor of all, Vişnu-the Omni present, Nārāyana-the Refuge of all human beings, Arka He who is fit to be adored by all, Savita-the Generator of all, Dhata-maker, Vidhata-Fashioner, Samrat the King of all kings, Indra-the Omni potent, Indu-the Imparter of joy, He who like the fire imparts energy to all diffusing luster through the  globe of luster endowed with thousands of eyes, so to say, being infinitely more beneficial than the fire, He should be searched after by one desirous to know Him discarding all inclinations to harm any creature.{12}

  In Yaska's Nirukta {13} the word agni is explained as follows: "Agni is so called because it takes a leading part in all human affairs, (becomes, so to say, leader agrani). It is also carried in front in all sacrificial ceremonies. Or it is so called because when set to anything it occupies the whole object and makes it, as it were, a part of itself, 'angam nayati'. The exigete Sthaulaşthivi considers the word agni to denote the parching or scoarching effect which is destructive of viscidity, ‘na knopayati'. According to Sākapūni it is made up of three verbs, viz., i to go, anjū to go or dah to burn and ni to lead. He takes ‘a' from the i, ‘ga' from anjū or dah and lastly ‘ni' from ni.” Hence the word is formed according to this explanation as follows :

  ( 1 ) अङ्गं नयति = अग् + नी= अग् +नि= अग्नि ।

  ( 2 अग् नीयते = अग् + नी =

  (3) न क्नोपयति = अ + कनूयी + किन्–श्र+क्न्+इ=अग्नि ।

  (4) + अजू + नी= अ+ ज् + नी =अग्नि |

  (5)+ दहू + नी= +हू + नी=अग्नि |

  Yāska's explanation (Nir. V.II, 15) {14} of the present verse also is noteworthy. He explains the form to mean याचामि — I beg or entreat. According to him the root id here signifies the act of entreaty or reverence. In the 12th section of the 2nd chapter of his work he derives the word पुरोहित from the adverb पुरस् + the root धा i.e., पुर एनं दधति = पुरस् + धा+क्ल = पुरः + हित, P. VII, 4, 42. The word देव he derives in two ways viz., from the दा to give, or  दीप् or द्युत both meaning to shine, or illumine; and from the noun दिव meaning  the heavens :—दिवि तिष्ठति – दिव् + घञ्- देव. The words देव and देवता he says are synonymous. Aurņavābha, says Yaska, derives the word होतु from the root ✓हु to in the sense of दान and अदन or दान, whereas he himself takes it to be formed from the root to invoke upon. He derives यज्ञ from the root याच् also. याच्ञा भवति इति या च्त्र –यत्र = यज्ञ. Three other derivations of this word he gives as follows - ( 1 ) In a sacrifice oblations are offered with the recitation of verses from the Yajurveda and hence it is moistened, so to say, with them. यजुस् + उन्दि + क्ल = यजुस् + उन्न = यज् + न = यश. ( 2 ) During sacrifice antelope-hides or spread for the sacrificers to sit on, hence : - अजिन (hide), अज् इन य् + अज् + न = यश. This is according to Aupamanyava. (3) A sacrifice is carried on,  accomplished, by verses of the Yajurvēda, therefore यजुसू+ नी = यज् + न = यज्ञ {15}"

  Yaska makes a very significant remark also on the multiplicity of the names of God. He says {16}: "On account of the Omnipotence of the Deity, the One Supreme Being is variously extolled, as a result of which it appears that the different aspects (attributes &c.,) of the One, appear to be different deities

  FOOTNOTES : 

  1. इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्यो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यमि यमं माताश्वानमाहुः ॥

  2. तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

  3.  कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । को नो मह्या अदितये पुनर्झत्पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ अग्नर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | स नो मह्या अदितय पुनत्पितरं च दृशेयं मातरं च ॥ ऋग्वेद १, २४, १; २ ॥

  4 · यदने स्यामहं त्वं त्वं वा घा स्या अहम् | स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ ऋ८,४४, २३ ॥

  5. ब्रह्मह्यामः । १ ४ । २ । ११ ॥

  6. आत्मा वा अग्निः | १ | २ | २ | २ ॥

  7. and 8.   अयं वा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्च | १ | १ | २ | ४२ ॥

  9. पुरुषोऽग्निः । १०।४।१।६० ॥

  10. मुखं ह्येतदग्नर्यद्रह्म | ६ | १ | १ | १० ॥

  11. ब्रह्मह्यामः  मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वैश्य: पद्धयां शुद्रो अजायत ।

  12. एष हि खल्वात्मेशानः शंभुर्भवो रुद्रः | प्रजापतिर्विश्वसृग्घिरण्यगर्भः सत्यं प्रायो हंस: शास्ता विष्णुर्नारायणोऽर्क: सविता धाता विधाता सम्राडिन्द्र इन्दुरिति य एषतपत्यनि रिवाग्निनापि हितः सहस्राचेण हिरण्यनाण्डेन एत्र वा जिशासितव्योऽन्वेष्टव्यः सर्वभूतेभ्योऽभयं दत्वा । ६ । ८ ॥

  13. अग्नि: कस्मात् । अग्रणीभवति । अयं यज्ञेषु प्रणीयते । भङ्गं नयति सन्नममानः |अक्रोपनो  भवतीति स्थोलाष्ठीवि: । न कोपयति न स्नेहयति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिरितादक्ताद्दग्थाद्वा नीतात् । स खल्वेतरकारमादत्ते गकारमनक्लेर्वा दहतेर्वा नीः परः ॥ निरुक्क ७ | १४ ॥

  14 अग्निमीडेग्नि याचामि । ईडिरध्येपणाकमी पूजाकर्मा वा । एनं दधतीति पुरोहितः । देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा घुस्थानो भवतीति वा । यो देवः सा देवता | होतारं हातारम् । जुहोते होंतेत्यौर्णवाभः । रत्नभाधातमं रमणीयानां धनानां दातृतमम् ॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  Subject of the mantra

  By the word “Agni” God’s virtues of and qualities that of physical fire have been preached in this mantra.

  Etymology and English translation based on Anvaya (logical connection of words) of Maharshi Dayanad Saraswati (M.D.S)-

  (aham)=I, (yajñasya)=Welcome of the scholars and their meeting with its nobility and deeds, (agnim)=God or physical fire (agni). (purohitam)=Who holds the universe from the earliest i.e. from creation, (ṛtvijam)=Who is cult on all seasons and holds or provides pleasant earth and gems et cetera and illuminates all materials, (ratnadhātamam)=Who is holding earth, gold and gems etc. as part of it from the time of creation, (hotāram)=is provider and accepter of all things, [aura]=and, (devam)=Who is the illuminator of all materials, (īḻe)=I eulogize or pray.

  English Translation (K.K.V.)

  I eulogize or pray God or physical fire, who welcomes the scholars and their association with its nobility and deeds, who holds the universe from the earliest i.e. from creation; who is cult on all seasons and holds or provides pleasant earth and gems et cetera and illuminates all materials; who is the provider and accepter of all things and who is holding earth, gold and gems etc. as part of it from the time of creation and who is the illuminator of all materials.

  TranslaTranslation of gist of the mantra by Maharshi Dayanandtion of gist of the mantra by Maharshi Dayanand

  In this mantra, two meanings are assumed from the figure of speech as paronomasia. God, who is kind like a father, preaches the Vedas at the beginning of every cycle of creation for the benefit of all living beings and attainment of all knowledge. Just as a father or teacher teaches his disciple or son to do so or by saying such a word, speaking the truth, etc., listening to the education, the child or disciple also says that he will speak the truth, will serve the father and teacher, will not tell lies. In this way, just as mutual teachers preach to disciples or boys, in the same way the terms “agnimīḻe.. etc.” should also be known in the Veda mantra, because God has revealed the Vedas for the excellent delight of all living beings. Due to being the benevolent result of the teachings of this Veda, it is also the use of the best person in this mantra. “agnimīḻe…” In this mantra, both the meanings of God and material fire are taken by using the word fire for the accomplishment of spirituality and practical knowledge. In the earlier times, the Aryans had invented craftsmanship for quick movement in the name of aśvavidyā (Horse Science). That was the advancement of the fire science. Being the self-effulgent and who promulgates all and infinite knowledge, the Supreme Lord and being the main performer of the craftsmanship in the form of material fire, light, velocity, piercing etc. qualities, the word Agni has been taken first of all.

  इस भाष्य को एडिट करें

  Subject [विषय - स्वामी दयानन्द]

  There in the first verse, instruction is imparted by God regarding His own self and the physical signification of the word Agni (fire).

  Translation [अन्वय - स्वामी दयानन्द]

  (1) I glorify the Self-effulgent God the Supreme Leader, the Eternal Support of the universe, the Illuminator of all noble activity, the only object of adoration in all seasons and the most Bounteous and the Greatest Bestower of splendid wealth. (both material and spiritual in the form of wisdom, Peace, faith etc.)

  Commentator's Notes [पदार्थ - स्वामी दयानन्द]

  Verse —1 The following passages from the Vedas and other authoritative works are given to prove that the Vedas teach monotheism of the purest type. इन्द्र॑ मि॒त्रं वरु॑णम॒ग्निम॑हुरथो॑ दि॒व्यः स सु॑प॒र्णो ग॒रुत्मा॑न् । एकं॒ सद्विप्रा॑ बहुधा त्वदन्यग्नि य॒मं मा॑तरिश्वा॑नमाहुः ॥ (ऋ० १.१६४.४६) It is clearly stated in this Mantra that though the Supreme Being-God is One, He is called by various names such as Indra, Mitra, Varuna, Agni, Yama, Matarishva etc. to denote His different attributes. तदे॒वाग्निस्तदा॑दि॒त्यस्तद् वा॒युस्तदु॑ च॒न्द्र॑माः । तदे॒व॑ शु॒क्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्र॒जाप॑तिः ।। ( यजु० ३२. १ ) This Mantra also clearly teaches that The Supreme Being who has absolute Existence, Absolute consciousness and Absolute Bliss has many names like Agni, Aditya, Vayu, Chandrama, Shukra, Brahma, Apah, and Prajapati etc. which denote His different attributes. In Shatapath Brahmana which is a commentary on the Yajurveda, it is stated in 1.4.2.11. ब्रह्म हयग्निः ॥ God is called Agni. आत्मा वा अग्निः ॥ Atma (which word is used for both God and soul) is called Agni. In the Shatapath Brahmana 9. 1.2.42 it is said. अयं वा अग्निः प्रजाश्च प्रजापतिश्च ॥ (शतपथ ९. १.२ ४२) Here the word Agni stands for material fire connected with the subjects and God as Praia Pati or Lord of all beings. In Shatapath 1.1.1.2-5 it is stated- अग्निवै देवानां व्रतपतिः । एतद्धवैदेवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम् || i.e. Agni the Self-effulgent Lord is the Protector of the vows of the enlightened persons. The vow that enlightened wise men observe is the vow of practicing truthfulness in thought, word and deed. सत्याचार नियमपालनं व्रतं तत्पतिरीश्वरः ॥ observance of the rule of truthfulness in one's conduct is the vow and Protector of such a vow is Almighty God. The following texts also should be studied in this connection which prove that the word "Agni" is used here not for fire, but for God. त्रिभिः प॒वित्रै॒रनु॑पोपहृांर्क म॒तिं ज्योतिनु॑रप्रजानन् । वर्षिष्ठं रत्न॑मकृत स्व॒धाभि॒रादिद्यावा॑ पृथि॒वी पर्यपश्यत् ।। ( ऋ० ३.२६.८ ) Here the word Agni is to be understood from the previous context, as the verbal form. प्रजानन् ( Prajanan ) knowing well, an intellectual action is mentioned and as by the expression पर्यंपश्यत् ( Paryapashyat ) the idea of thoroughly overseeing or supervising is denoted, the term “Agni” should here be taken to connote the idea of the Omnipotent and Omniscient God and not material fire. The sage Yaskacharya-the author of the Nirukta interprets the word Agni in this Mantra अग्निमीडेपुरोहितम् in the following manner in order to show that the term stands for both God and material fire. अग्निः कस्मात् अग्रणीर्भवति अग्रंयज्ञेषु प्रणीयते अंगं नयति संनममानः अक्नोपनो भवतीति स्थौलाष्ठीविर्न क्नोपयति न स्नेहयति त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः इतादक्ताद् दग्धाद् आनीतात् स खल्वेतेरकारमादचे गकारमनक्तेर्वा दहतेर्वा नीः परः तस्यैषा भवतीति ।। ( निरुक्ते यास्काचार्य: ) It means. Why is it called अग्निः (Agni) ? because (1) it is the forward leader. (2) It is carried well forward in ritualistic undertakings like Yajnas. (3) Bending and entering it occupies and carries the whole body ( mass) of anything. Acharya Sthoulashtheevi maintains that as it is not sticky, it is called Agni. It is not sticky means, it is not viscous. Acharya Shaka Pooni says that the word Agni' can be derived from three verbal roots viz. इण गतौ इण - to go अंगतिपूजनयो: अंचु – to go and to worship or दह-दाहे दह to burn followed by णीञ्-प्रापणेनी to lead or carry. He derives the अ of Agni from the second conjugational verbal root इण to go giving अयति the ग of अग्नि he gets from अन्चु to go or दह to burn and then the verb नी इण +अन्च्+नी or इण +दह +नी. Yaskacharya after pointing out the views of some other philologists of his time explains the present text अग्निमीडे in the following manner – (अग्निम्ईडे) अग्निं याचामिईडिरध्येषणाकर्मा । पूजा कर्मा वा देवो दानाद् वा दीपनाद् वा द्योतनाद् वा द्युस्थानो भवतीति वा । यो देवः सा देवता । (होतारम्) हवातारं जुहोतेर्होतेरित्यौर्णवाभ: (रत्नधातमम्) रमणीयानां धनानां दातृतमम् ।। (निरुते ७/१४-१५) The meaning of Yaskacharya's explanation is (अग्निमीडे) I beg or entreat Self-effulgent God. The root ईड means to long eagerly or to adore. The word is derived from the root of the word दान i. e. the Giver दीपन or द्योतन Illuminator दीप-प्रकाशने द्युत प्रकाशने होतारं हातारं होतृ from root हु of the third conjugation meaning दान giving आदान receiving & अदन eating ह्वान from ह्वेञ् to call or invoke ( रत्नधातमम् ) most lavish Dispenser of delightful riches. अग्रणीः सर्वोत्तमः सर्वेषु पूर्वम् ईश्वरस्यैवप्रतिपादनात् तस्यात्र ग्रहणम् || Agni means superior, most of all or Supreme Leader. For in all ritualistic undertakings, God alone is first remembered or referred to, therefore He is to be grasped here. दग्धादिति विशेक्णाद् भौतिकस्यापि From the adjective दग्धात् We have to understand the physical thermic energy or fire also here. In Manu Smriti 12.122.123 it is stated-- प्रशासितारं सर्वेषाम्, अणीयांसमणोरपि । रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं, विद्यात् तं पुरुषं परम् ।। (मनु० १२ १२२ )एतमेके वदन्त्यग्निं, मनुमन्ये प्रजापतिम् । इन्द्रमेके परे प्राणम्, अपरे ब्रह्म॑ शाश्वतम् || (मनु० १२ १२३ ) In these verses the sage Manu has clearly stated that the Supreme Being though one is called by various names by the wise to denote His different attributes. These names used by the wise for God who is Self-effulgent, the Ruler of the world and the subtlest are Agni, Manu, Praja Pati, Indra, Prana and Brahma etc. He should be known by all. In the Rigveda 3.27.2 we read-- ईळे अग्नविपश्चितं वि॒रा य॒ज्ञस्य॒ साध॑नम् । श्रुष्टीवन॑धि॒तावा॑नम् || (अ० ३.२७. २ ) It means-- I glorify Self-effulgent God Who by His Vedic speech bestows upon the wise the mighty means of performing great ritualistic undertakings. He possesses admirable power of sustenance. By the adjective used here for Agni विपश्चितम् which means the wise, it is clear that the Omniscient God is to be taken and not material fire. The following are the passages from the Brahmanas and the Vedas which connote material fire by the term 'Agni' used there. In the Shatapath Brahmana 2.1.4.16 it is stated— यदश्वं तं पुरस्तादुदश्रयंस्तस्याभयेनाष्ट्रे निवातेऽग्निरजायत तस्माद् यत्राग्नि मन्थिष्य्न्त्स्यात्तदश्वमानेतवे ब्रूयात् । स पूर्वेणोपतिष्ठते वज्रमेवैतदुच्छ्रयन्ति तस्याभये नाष्ट्रे निवाते अग्निर्जायते ॥ (शतपथ २.१४.१६) वृषो अग्निः । अश्वो ह वा एष भूत्वा देवेभ्यो यज्ञं वहति ॥ (शतपथ १.३ ३.२९-३१) In these passages, it is said that the thermic energy or fire arries transport vehicles like a bull and is therefore called a bull. Likewise this thermic force being quick in motion when harnessed like a horse in mechanized transport and handled by mechanics conveys vehicles run by propelling devices like those employed in aero planes etc. and by members of the society of the elite, the learned and artisans well-versed in the principles of arts and crafts. In Shatapath 1.3.4.12 it is stated-- तूर्णिर्हव्यवाडिति || (शतपथ १.३ ४(१२) This thermic energy (Agni) being the plier of conveyances to their destinations and quick in motion is called the quick carrier of transport. In the Shatapath Brahman 1.4.3.11 we read-- अग्निर्वै योनिर्यज्ञस्य || (शतपथ १.४.३.११) The thermic energy (Agni) is the source of great ritualistic undertakings of public utility. So by the term अश्व (ashva) used in many such passages, the physical thermic energy or fire should be taken. Being the cause of quick motion, Ashva should be taken to be the name of the thermic force or fire. In the Rigveda 3.125.14 it is taught-- वृषो॑ अ॒ग्निः समि॑ध्य॒तेऽवो न देव॒वाहनः । तं ह॒विष्मन्त ईडते ॥ (ऋ० ३.२७.१४) i.e. when by mechanical engineers, this thermic energy (Agni) is installed and set ablaze in the engines of mechanised transport vehicles, then this carrier of learned passengers like a bull or a horse swiftly conveys the learned people sitting in the conveyances to distant places, wherefore men concerned with mechanised traffic, eagerly desire for their business this thermic energy (Agni) quick like a horse to be employed in transport.

  Purport [भावार्थ - स्वामी दयानन्द]

  It should be understood that both the spiritual and physical significations of this Mantra (Verse) are to be grasped through Shleshalankar-double meaning or the "pun" on the term "Agni". Hereafter where ever the verbal expression उपदिश्यते or "is taught" is used, it should be remembered that the author of that act (of teaching) throughout is God Himself. Why is it so? because the Vedas have been revealed by Him. We should know that the merciful God gave instruction through the Vedas with the object of imparting all-true knowledge for the benefit of all souls, just as a father or preceptor teaches his son or disciple saying "thus should you speak, thus should you do, speak the truth, serve your father and preceptor, don't tell a lie or resort to falsehood in your dealings etc. Similar the purpose of the present text. The Vedic lore was revealed by God for the welfare of all souls. It is for this reason, that the first personal noun is used in the Vedic texts, for the Vedic instruction is intended for the good of others. For the achievement of both spiritual and physical knowledge, both the significations viz. God and fire should be taken. It is said that in ancient times, the Aryas had evolved an art which was the cause of quick locomotion known by the technical term 'Ashva Vidya.'. That was the science of heat and fire or harnessing the thermic force. For God being Self-refulgent and the Revealer of everything, is Omniscient. His knowledge in Infinite. The reason for instruction regarding fire or thermic force in the very beginning is its being the principal means for the realization of the main arts and crafts, on account of its possessing the properties of color, heat, light, velocity and disjunction etc. (2) In the case of the fire, the meaning of the Mantra is-- I long for the acquisition of or make use of the fire (including electricity) which gives many articles produced with the help of science and industries and upholder of sustenance, attraction etc. to be used in every season, the producer of gold and other beautiful articles, giver of victory in the battles through weapons and illuminator of all objects.

  Translator's Notes

  Rishi Dayananda Sarasvati has quoted some Veda Mantras to prove how by "Agni" in this and many other Mantras, Omniscient God is to be taken. A few more irrefutable clear texts may be quoted to substantiate his statement. In Rig. 3. 5. 6. it is stated about "Agni". विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान् ॥ (ऋ० ३.५.६.) Agni (God) knows the actions of all beings. In Rig. 3.55.10 it is stated- अग्निष्टा विश्वा॑ भुवनानि॑ि वेद ॥ (ऋ०३ .५५.१० ) Agni (God) is full of all knowledge. He is the wisest Seer i. e. Omniscient. In Rig. 8. 39. 7 it is said about Agni. अग्निर्जाता देवानाम् अग्निर्वेद मर्तानामपीच्यम् ॥ (ऋ० ८ ३९.७) Agni (God) knows all things about the devas (enlightened truthful persons) and also about ordinary mortals. He knows fully whatever may be hidden from others. These Mantras which may be quoted in their hundreds, do not leave the least shadow of doubt in the minds of impartial people that by Agni, Omniscient God is primarily meant.

  इस भाष्य को एडिट करें

  बंगाली (1)

  পদার্থ

  অগ্নিমীল়ে পুরোহিতং য়জ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
  হোতারং রত্নধাতমম্।।১।।
  (ঋগ্বেদ ১।১।১)

  পদার্থঃ (অগ্নিম্) জ্ঞানস্বরূপ, সর্বব্যাপক, সবার অগ্রগামী নেতা এবং পূজ্য পরমাত্মাকে আমি (ঈড়ে) স্তুতি করি। [এই পরমেশ্বর কেমন? ] (পুরোহিতম্) তিনি সকলের সামনে স্থিত, উৎপত্তি লাভ করা পরমাণু থেকে সমস্ত জগতের ধারণকারী, (য়জ্ঞস্য দেবম্) যজ্ঞাদি উত্তম কর্মের প্রকাশক, (ঋত্বিজম্) বসন্ত আদি সমস্ত ঋতুর উৎপাদক এবং প্রত্যেক ঋতুতে পূজনীয়, (হোতারম্) সমস্ত সুখের দাতা তথা প্রলয়কালে সমস্ত পদার্থের গ্রহণকারী, (রত্নধাতমম্) সূর্য-চন্দ্রমা আদি রমণীয় পদার্থের ধারক এবং নিজ ভক্তকে সুন্দর মুক্তা, হীরা, স্বর্ণ প্রভৃতির দাতা ।।১।। zzz

  ভাবার্থ

  ভাবার্থঃ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সর্বব্যাপক, সমস্ত প্রকার যজ্ঞাদি শ্রেষ্ঠ কর্মের প্রকাশক এবং উপদেশকারী, প্রত্যেক ঋতুতে পূজনীয় এবং সমস্ত ঋতুর সৃষ্টিকারী, সমস্ত সুখের দাতা এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা, ধর্তা ও হর্তা। আমরা সকলেই সেই পরমাত্মাকে উপাসনা, প্রার্থনা এবং স্তুতি করি ।।১।।

  इस भाष्य को एडिट करें

  नेपाली (1)

  विषय

  स्तुतिविषयः

  व्याखान

  हे वन्द्येश्वराग्ने ! तपाईं अग्निमीळे- ज्ञानस्वरूप हुन हुन्छ, तपाईं को म स्तुति गर्द छु । हे सर्व हितोपकारक ! पुरोहितम् = समस्त जगत् को हित साधक हुनु हुन्छ । यज्ञस्य देवम् - हे यज्ञदेव ! हजुर सम्पूर्ण मानिस हरु का पूज्यतम र ज्ञान यज्ञादि का लागी कमनीयतम हुनुहुन्छ । ऋत्विजम् - वसन्त आदि सबै ऋतु हरु का रचयिता अर्थात्-जुन बेला जस्तो सुख चाहिन्छ तेस बेला तेस्तै सुख का -

  सम्पादक तपाईं नै हुनुहुन्छ । होतारम् - सम्पूर्ण जगत् लाई समस्त योग र क्षेम का दाता हुनुहुन्छ, तथा प्रलय बेला मा अखिल जगत् लाई कारण मा होम कर्ता तपाईं नै हुनुहुन्छ । रत्नधातमम्- रत्न अर्थात् रमणीय पृथिव्यादि हरु का रचयिता र धारण कर्ता एक मात्र तपाईं नै हुनुहुन्छ तथा आफ्ना सेवक हरु लाई पनि रत्न हरु धारण गराउने तपाईं नै हुनुहुन्छ । हे सर्वशक्तिमन् परमात्मन् ! एस कारण मँ बारम्बार तपाईंको स्तुति गर्दछु, एसलाई तपाईंले स्वीकार गर्नु होस् । जसले गर्दा हामी हरु सबै हजुर का कृपा पात्र भएर सदैब आनन्द मा रहौं ॥२॥

  सबै मानिस हरु प्रति परमात्मा को यो उपदेश छ - हे मानिस हरु हो ! तिमीहरु ले एसै प्रकार ले मेरो प्रार्थना र उपासनादि गर्नु । जसरी पिता वा गुरु ले आफ्नो छोरा वा शिष्य लाई सिकाउँदछ कि तिमी पिता वा गुरु का विषय मा एसै गरी स्तुति आदि को व्यवहार गर्नु एसै गरी समस्त जगत् का पिता एवं परमगुरु ईश्वर ले हामीलाई कृपा गरी सबै व्यवहार र विद्यादि पदार्थ हरु को उपदेश गर्नु भएको छ, जसले हामीलाई व्यवहार ज्ञान र परमार्थ ज्ञान भएर अत्यन्त सुख होस् तेसै गरी परमविद्या 'वेद' को पनि आदि कारण ईश्वर नै हो ॥२॥

  इस भाष्य को एडिट करें
  Top