Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 82 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7 8 9
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 82/ मन्त्र 9
  ऋषि: - कुसीदी काण्वः देवता - इन्द्र: छन्दः - निचृद्गायत्री स्वरः - षड्जः

  यं ते॑ श्ये॒नः प॒दाभ॑रत्ति॒रो रजां॒स्यस्पृ॑तम् । पिबेद॑स्य॒ त्वमी॑शिषे ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  यम् । ते॒ । श्ये॒नः । प॒दा । अभ॑रत् । ति॒रः । रजां॑सि । अस्पृ॑तम् । पिब॑ । इत् । अ॒स्य॒ । त्वम् । ई॒शि॒षे॒ ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  यं ते श्येनः पदाभरत्तिरो रजांस्यस्पृतम् । पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  यम् । ते । श्येनः । पदा । अभरत् । तिरः । रजांसि । अस्पृतम् । पिब । इत् । अस्य । त्वम् । ईशिषे ॥ ८.८२.९

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 82; मन्त्र » 9
  अष्टक » 6; अध्याय » 6; वर्ग » 2; मन्त्र » 4
  Acknowledgment

  Meaning -
  Of the nectar of ecstasy which the mighty sage and scholar distilled by flights of spiritual imagination from heaven and brought in by the rays of light across the spaces, drink and enjoy since now you alone rule over the sublimity and power of this nectar.


  Bhashya Acknowledgment

  भावार्थ - विद्वान पुरुष साधकाला ज्ञानाचा प्रकाश देतो. त्यामुळे तो अजेय सिद्ध होतो. त्यासाठी साधकाने तो अत्यंत लक्षपूर्वक ग्रहण करावा. ॥९॥


  Bhashya Acknowledgment
  Top