Loading...
अथर्ववेद के काण्ड - 6 के सूक्त 26 के मन्त्र

मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 6/ सूक्त 26/ मन्त्र 1
  ऋषि: - ब्रह्मा देवता - पाप्मा छन्दः - अनुष्टुप् सूक्तम् - पाप्मनाशन सूक्त
  20

  अव॑ मा पाप्मन्त्सृज व॒शी सन्मृ॑डयासि नः। आ मा॑ भ॒द्रस्य॑ लो॒के पाप्म॑न्धे॒ह्यवि॑ह्रुतम् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  अव॑ । मा॒ । पा॒प्म॒न् । सृ॒ज॒ । व॒शी । सन् । मृ॒ड॒या॒सि॒ । न॒: । आ । मा॒ । भ॒द्रस्य॑ । लो॒के । पा॒प्म॒न् । धे॒हि॒ । अवि॑ऽह्रुतम् ॥२६.१॥


  स्वर रहित मन्त्र

  अव मा पाप्मन्त्सृज वशी सन्मृडयासि नः। आ मा भद्रस्य लोके पाप्मन्धेह्यविह्रुतम् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  अव । मा । पाप्मन् । सृज । वशी । सन् । मृडयासि । न: । आ । मा । भद्रस्य । लोके । पाप्मन् । धेहि । अविऽह्रुतम् ॥२६.१॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 6; सूक्त » 26; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  पदार्थ -
  (पाप्मन्) हे पापी विघ्न ! (मा) मुझे (अव सृज) छोड़ दे और (वशी) वश में पड़नेवाला (सन्) होकर तू (नः) हमें (मृडयासि) सुख दे (पाप्मन्) हे पापी विघ्न ! (भद्रस्य) आनन्द के (लोके) लोक में (मा) मुझे (अविह्रुतम्) पीड़ा रहित (आ) अच्छे प्रकार (धेहि) रख ॥१॥

  भावार्थ - जो मनुष्य पुरुषार्थ से विघ्नों को हटाते हैं, वे आनन्द पाते हैं ॥१॥


  Bhashya Acknowledgment

  Meaning -
  O evil, sin and wickedness of thought, will and emotion, be off, leave me to myself. O strength of mind, will and emotion, under control of the spirit, be good, give us peace and well being of life. O sinful disturbance, let me be in the state of natural goodness free from crookedness and suffering.


  Bhashya Acknowledgment
  Top