Loading...

मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 9/ सूक्त 6/ मन्त्र 1
  ऋषि: - ब्रह्मा देवता - अतिथिः, विद्या छन्दः - नागी त्रिपदा गायत्री सूक्तम् - अतिथि सत्कार
  4

  यो वि॒द्याद्ब्रह्म॑ प्र॒त्यक्षं॒ परूं॑षि॒ यस्य॑ संभा॒रा ऋचो॒ यस्या॑नूक्यम् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  य: । वि॒द्यात् । ब्रह्म॑ । प्र॒ति॒ऽअक्ष॑म् । परूं॑षि । यस्य॑ । स॒म्ऽभा॒रा: । ऋच॑: । यस्य॑ । अ॒नू॒क्य᳡म् ॥६.१॥


  स्वर रहित मन्त्र

  यो विद्याद्ब्रह्म प्रत्यक्षं परूंषि यस्य संभारा ऋचो यस्यानूक्यम् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  य: । विद्यात् । ब्रह्म । प्रतिऽअक्षम् । परूंषि । यस्य । सम्ऽभारा: । ऋच: । यस्य । अनूक्यम् ॥६.१॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 9; सूक्त » 6; पर्यायः » 1; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  पदार्थ -
  (यः) संयमी पुरुष [अथवा जो कोई विद्वान् हो वह] (प्रत्यक्षम्) प्रत्यक्ष करके (ब्रह्म) ब्रह्म [परमात्मा] को (विद्यात्) जाने (यस्य) जिस [ब्रह्म] के (परूँषि) पालन सामर्थ्य (संभाराः) विविध संग्रह और (यस्य) जिसका (अनूक्यम्) अनुकूल वाक्य (ऋचः) ऋचाएँ [स्तुतियोग्य वेदमन्त्र] हैं ॥१॥

  भावार्थ - विद्वान् संयमी पुरुष सर्वपोषक, सर्वोपदेशक परमात्मा को साक्षात् कर सकते हैं ॥१॥ मन्त्र १-४ और ६ स्वामिदयानन्दकृत संस्कारविधि संन्यासाश्रमप्रकरण में व्याख्यात हैं ॥


  Bhashya Acknowledgment

  Meaning -
  One who would know Brahma first hand by direct experience may know that Brahma is that Supreme Purusha, Ultimate living Reality, which as a ‘Person’ is constituted of the entire structure of existence and its knowledge: whose spine is the Rks.


  Bhashya Acknowledgment
  Top