Loading...
अथर्ववेद > काण्ड 1 > सूक्त 13

काण्ड के आधार पर मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 1/ सूक्त 13/ मन्त्र 1
  सूक्त - भृग्वङ्गिराः देवता - विद्युत् छन्दः - अनुष्टुप् सूक्तम् - विद्युत सूक्त

  नम॑स्ते अस्तु वि॒द्युते॒ नम॑स्ते स्तनयि॒त्नवे॑। नम॑स्ते अ॒स्त्वश्म॑ने॒ येना॑ दू॒डाशे॒ अस्य॑सि ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  नम॑: । ते॒ । अ॒स्तु॒ । वि॒ऽद्युते॑ । नम॑: । ते॒ । स्त॒न॒यि॒त्नवे॑ ।नम॑: । ते॒ । अ॒स्तु॒ । अश्म॑ने । येन॑ । दु॒:ऽदाशे॑ । अस्य॑सि ॥१३.१॥


  स्वर रहित मन्त्र

  नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे। नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यसि ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  नम: । ते । अस्तु । विऽद्युते । नम: । ते । स्तनयित्नवे ।नम: । ते । अस्तु । अश्मने । येन । दु:ऽदाशे । अस्यसि ॥१३.१॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 1; सूक्त » 13; मन्त्र » 1

  पदार्थ -
  (বিদ্যুতে) বিদ্যুতের তুল্য তীক্ষ্ণ (তে) তোমাকে (নমঃ) নমস্কার (অস্তু) হউক (স্তনয়িত্নবে) গর্জনশীল মেঘের সমান ভয়ঙ্কর (তে) তোমাকে (নমঃ) নমস্কার (অস্তু) হউক, (য়েন) যাহা দ্বারা (দূড়াসে) দুঃখদায়ী পুরুষকে (অস্যসি) তুমি বিচূর্ণ কর।।

  भावार्थ - হে পরমেশ্বর! তুমি বিদ্যুতের ন্যায় তীক্ষ্ণ, গর্জনশীল মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় । দুঃখদায়ী পুরুষ তোমার পরাক্রমের নিকট চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।।

  मन्त्र (बांग्ला) - নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্ববে৷ নমস্তে অস্ত্বশ্ননে য়েনা দূড়াশে অস্যসি।।

  ऋषि | देवता | छन्द - ভৃগ্বঙ্গিরাঃ। বিদ্যুৎ। অনুষ্টুপ্

  इस भाष्य को एडिट करें
  Top