Loading...
अथर्ववेद > काण्ड 1 > सूक्त 17

काण्ड के आधार पर मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 1/ सूक्त 17/ मन्त्र 1
  सूक्त - ब्रह्मा देवता - योषित् छन्दः - भुरिगनुष्टुप् सूक्तम् - रुधिरस्रावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त

  अ॒मूर्या यन्ति॑ यो॒षितो॑ हि॒रा लोहि॑तवाससः। अ॒भ्रात॑र इव जा॒मय॒स्तिष्ठ॑न्तु ह॒तव॑र्चसः ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  अ॒मू: । या: । यन्ति॑ । यो॒षित॑:। हि॒रा: । लोहि॑तऽवासस: । अ॒भ्रात॑र:ऽइव । जा॒मय॑: । तिष्ठ॑न्तु । ह॒तऽव॑र्चस: ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः। अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  अमू: । या: । यन्ति । योषित:। हिरा: । लोहितऽवासस: । अभ्रातर:ऽइव । जामय: । तिष्ठन्तु । हतऽवर्चस: ॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 1; सूक्त » 17; मन्त्र » 1

  पदार्थ -
  (অমূঃ) এই সব (য়াঃ) যে (য়োষিতঃ) সেবাযোগ্য স্ত্রী সদৃশ (লোহিত বাসসঃ) বস্ত্রাচ্ছাদিত (হিরাঃ) নাড়ী (য়ন্তি) চলিতেছে তাহা (অভ্রাতরঃ) ভ্রাতৃহীন (জাময়ঃ ইব) ভগ্নীদের ন্যায় (হতবচসঃ) নিস্তেজ হইয়া (তিষ্ঠন্তু) অবস্থান করুক।।
  য়োষিতঃ’ য়ুধ সেবনে। য়োষতি সেব্যতে বা সা য়োষিং। স্ক্রিয়ঃ। ‘হিরাঃ’ হি বর্ধনে গতৌ চ রক্ টাপ্। হিনোতি বর্ধয়তি বা গচ্ছতি ব্যাপ্লোতি শরীর রুধিরাদিকমিতি হিরা, নাড়ী।।

  भावार्थ - এই সব স্ত্রীসদৃশ সেবাযোগ্যা নাড়ী শিরা স্নায়ু আদি রক্ত প্লাবিত অবস্থায় চলিত থাকে। (শিরা ছেদনের সময়) তাহারা ভ্রাতৃহীনা ভগ্নীর ন্যায় নিস্তেজ হইয়া অবস্থান করুন।।
  নাড়ী, শিরা ও স্নায়ু আদি ছেদনের জন্য এইরূপ বর্ণনা। নাড়ী, শিরা ও স্নায়ু আদি রক্ত সঞ্চালন দ্বারা শরীরের সেবা করে এজন্য যখন বৈদ্য নাড়ী স্নায়ু ও শিরা ছেদন করে তখন তাহারা নিস্তেজ হইয়া যায়।।

  मन्त्र (बांग्ला) - অমূর্য্যা য়ন্তি য়োষিতা হিরা লোহিত বাসসঃ। অভ্রাতর ইব জাময় স্তিষ্ঠন্তু হতবচসঃ।।

  ऋषि | देवता | छन्द - ব্ৰহ্মা। যোষিতো ধমন্যশ্চ। ভুরিগনুষ্টুপ্

  इस भाष्य को एडिट करें
  Top