Loading...
अथर्ववेद > काण्ड 1 > सूक्त 21

काण्ड के आधार पर मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 1/ सूक्त 21/ मन्त्र 1
  सूक्त - अथर्वा देवता - इन्द्रः छन्दः - अनुष्टुप् सूक्तम् - शत्रुनिवारण सूक्त

  स्व॑स्ति॒दा वि॒शां पति॑र्वृत्र॒हा वि॑मृ॒धो व॒शी। वृषेन्द्रः॑ पु॒र ए॑तु॒ नः सो॑म॒पा अ॑भयंक॒रः ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  स्व॒स्ति॒ऽदा: । वि॒शाम् । पति॑: । वृ॒त्र॒ऽहा । वि॒ऽमृ॒ध: । व॒शी ।वृषा॑ । इन्द्र॑: । पु॒र: । ए॒तु॒ । न॒: । सो॒म॒ऽपा: । अ॒भ॒य॒म्ऽक॒र: ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी। वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  स्वस्तिऽदा: । विशाम् । पति: । वृत्रऽहा । विऽमृध: । वशी ।वृषा । इन्द्र: । पुर: । एतु । न: । सोमऽपा: । अभयम्ऽकर: ॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 1; सूक्त » 21; मन्त्र » 1

  पदार्थ -
  (স্বস্তিদাঃ) মঙ্গলদাতা (বিশাং) প্রজাদের (পতিঃ) পালক (বৃত্রহা) অন্ধকার নাশক (বিমৃধঃ) শত্রুদের (বশী) বশকারী (বৃষা) বলবান (সোমপাঃ) অমৃত রস পানকারী (অভয়ঙ্করঃ) অভয়দাতা (ইন্দ্ৰঃ) ঐশ্বর্যবান রাজা (নঃ) আমাদের (পুরঃ) অগ্রভাগে (এতু) চলুন।।

  भावार्थ - মঙ্গলদাতা, প্রজাপালক, বিঘ্ননাশক, শত্রুজেতা, মহাবলশালী, অমৃতরস পানকারী, অভয়দাতা, ঐশ্বর্যবান রাজা আমাদের পুরোভাগে চলুন৷৷

  मन्त्र (बांग्ला) - স্বস্তিদা বিশাং পতিবৃত্রহা বিমৃধো বশী বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ঙ্কর।।

  ऋषि | देवता | छन्द - অর্থবা। ইন্দ্ৰঃ। অনুষ্টুপ্

  इस भाष्य को एडिट करें
  Top