Loading...
अथर्ववेद > काण्ड 1 > सूक्त 30

काण्ड के आधार पर मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 1/ सूक्त 30/ मन्त्र 1
  सूक्त - अथर्वा देवता - विश्वे देवाः छन्दः - त्रिष्टुप् सूक्तम् - दीर्घायुप्राप्ति सूक्त

  विश्वे॑ देवा॒ वस॑वो॒ रक्ष॑ते॒ममु॒तादि॒त्या जा॑गृ॒त यू॒यम॒स्मिन्। मेमं सना॑भिरु॒त वान्यना॑भि॒र्मेमं प्राप॒त्पौरु॑षेयो व॒धो यः ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  विश्वे॑ । दे॒वा॒: । वस॑व: । रक्ष॑त । इ॒मम् । उ॒त । आ॒दि॒त्या: । जा॒गृ॒त । यू॒यम् । अ॒स्मिन् । मा । इ॒मम् । सऽना॑भि: । उ॒त । वा॒ । अ॒न्यऽना॑भि: । मा । इ॒मम् । प्र । आ॒प॒त् । पौरु॑षेय: । व॒ध: । य: ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  विश्वे देवा वसवो रक्षतेममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन्। मेमं सनाभिरुत वान्यनाभिर्मेमं प्रापत्पौरुषेयो वधो यः ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  विश्वे । देवा: । वसव: । रक्षत । इमम् । उत । आदित्या: । जागृत । यूयम् । अस्मिन् । मा । इमम् । सऽनाभि: । उत । वा । अन्यऽनाभि: । मा । इमम् । प्र । आपत् । पौरुषेय: । वध: । य: ॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 1; सूक्त » 30; मन्त्र » 1

  पदार्थ -
  (বসবঃ) হে শ্রেষ্ঠ (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) প্রকাশমান মহাপুরুষ! (ইমং) এই পুরুষের (রক্ষত) রক্ষা কর (উত) এবং (আদিত্যাঃ) হে সব সূর্য তুল্য তেজস্বী বিদ্বান! (য়ূয়ং) তোমরা (অস্মিন্) এই রাজ্য বিষয়ে! (জাগৃত) জাগ্রত থাক। (সনাভিঃ) স্বীয় বন্ধুর (উত বা) অথবা (অন্য নাভিঃ) অবন্ধুর (পৌরুষেয়ঃ) বা অন্য পুরুষের (য়ঃ) যে (বধঃ) হত্যার চেষ্টা তাহা (ইমং) এই পুরুষকে (মা মা প্রাপং) যেন কখনো প্রাপ্ত না হয়।।

  भावार्थ - হে শ্রেষ্ঠ প্রকাশমান মহাপুরুষগণ ! এই রাজপুরুষকে রক্ষা কর। হে সূর্য তুল্য বিদ্বানগণ! তোমরা এই রাজ্য বিষয়ে জাগ্রত থাক। বন্ধু অবন্ধু বা অন্য পুরুষের পক্ষ হইতে যে হত্যার প্রচেষ্টা তাহা এই রাজ পুরুষকে যেন প্রাপ্ত না হয়।।

  मन्त्र (बांग्ला) - বিশ্বে দেবা বসবো রক্ষতে মমুতাদিত্যা জাগৃত য়ূয়মন্মিন্ মেমং সনাভিরুত বান্য নাভি মেমং প্রাপৎ পৌরুষেয়ো বধো য়ঃ।

  ऋषि | देवता | छन्द - অথবা (আয়ুষ্কামঃ)। বিশ্বে দেবাঃ। ত্রিষ্টুপ্

  इस भाष्य को एडिट करें
  Top