Loading...
अथर्ववेद > काण्ड 1 > सूक्त 35

काण्ड के आधार पर मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 1/ सूक्त 35/ मन्त्र 1
  सूक्त - अथर्वा देवता - हिरण्यम्, इन्द्राग्नी, विश्वे देवाः छन्दः - जगती सूक्तम् - दीर्घायु प्राप्ति सूक्त

  यदाब॑ध्नन्दाक्षाय॒णा हिर॑ण्यं श॒तानी॑काय सुमन॒स्यमा॑नाः। तत्ते॑ बध्ना॒म्यायु॑षे॒ वर्च॑से॒ बला॑य दीर्घायु॒त्वाय॑ श॒तशा॑रदाय ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  यत् । आ॒ऽब॑ध्नन् । दा॒क्षा॒य॒णा: । हिर॑ण्यम् । श॒तऽअ॑नीकाय । सु॒ऽम॒न॒स्यमा॑ना: । तत् । ते॒ । ब॒ध्ना॒मि॒ । आयु॑षे । वर्च॑से । बला॑य । दी॒र्घा॒यु॒ऽत्वाय॑ । श॒तऽशा॑रदाय ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः। तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  यत् । आऽबध्नन् । दाक्षायणा: । हिरण्यम् । शतऽअनीकाय । सुऽमनस्यमाना: । तत् । ते । बध्नामि । आयुषे । वर्चसे । बलाय । दीर्घायुऽत्वाय । शतऽशारदाय ॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 1; सूक्त » 35; मन्त्र » 1

  पदार्थ -
  (য়) যে (হিরণ্যম্) কামনা যোগ্য বিজ্ঞান বা সুবর্ণাদিকে (দাক্ষায়ণাঃ) পরম উৎসাহী (সুমন্যমানঃ) শুভচিন্তকেরা (শতানীকায়) শত শত সৈন্যের জন্য (অবধ্নন্) বাধিয়াছে (তৎ) তাহাকে (আয়ুষে) লাভের জন্য (বর্চসে) যশের জন্য (বলায়) বলের জন্য ও (শত শারদায়) শতবর্ষ ব্যাপী (দীর্ঘায়ু ত্বায়) দীর্ঘ জীবনের জন্য (তে) তোমার (বধ্নামি) আমি বাধিতেছি।।

  भावार्थ - পরম উৎসাহী শুভ চিন্তকেরা সৈন্যদের জন্য যে কামনার যোগ্য সুবর্ণাদি সঞ্চয় করিয়াছেন লাভ, যশ, বল ও শত বর্ষব্যাপী আয়ুষ্কালের জন্য তাতা আমি সঞ্চয় করিতেছি।।

  मन्त्र (बांग्ला) - য়দাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যং শতানীকায় সুমনস্য মানাঃ। তত্তে বধ্নাম্যায়ুষে বৰ্চসে বলায় দীর্ঘায়ুত্বায় শত শারদায়।।

  ऋषि | देवता | छन्द - অর্থবা (আয়ুষ্কামঃ)। হিরণ্যম্। জগতী

  इस भाष्य को एडिट करें
  Top