ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 34 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

मन्त्र चुनें

  • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
  • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 34/ मन्त्र 1
    ऋषि: - नीपातिथिः काण्वः देवता - इन्द्र: छन्दः - निचृदनुष्टुप् स्वरः - गान्धारः
    कृपया कम से कम 20 शब्द लिखें!
    Top