Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 43 के मन्त्र
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 43/ मन्त्र 33
  ऋषिः - विरूप आङ्गिरसः देवता - अग्निः छन्दः - निचृद्गायत्री स्वरः - षड्जः

  तत्ते॑ सहस्व ईमहे दा॒त्रं यन्नोप॒दस्य॑ति । त्वद॑ग्ने॒ वार्यं॒ वसु॑ ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  तत् । ते॒ । स॒ह॒स्वः॒ । ई॒म॒हे॒ । दा॒त्रम् । यत् । न । उ॒प॒ऽदस्य॑ति । त्वत् । अ॒ग्ने॒ । वार्य॑म् । वसु॑ ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  तत्ते सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोपदस्यति । त्वदग्ने वार्यं वसु ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  तत् । ते । सहस्वः । ईमहे । दात्रम् । यत् । न । उपऽदस्यति । त्वत् । अग्ने । वार्यम् । वसु ॥ ८.४३.३३

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 43; मन्त्र » 33
  अष्टक » 6; अध्याय » 3; वर्ग » 35; मन्त्र » 3
  Acknowledgment

  इंग्लिश (1)

  Meaning

  Agni, lord of strength and life’s challenges, omnificent giver, of you we pray for that gift of generous wealth, honour and excellence of our choice and heartfelt preference which never diminishes, never fails.

  मराठी (1)

  भावार्थ

  आपल्या पुरुषार्थाने लौकिक धनाचे उपार्जन करावे; परंतु विज्ञानरूपी धन त्या जगदीश्वराला मागावे. ॥३३॥

  संस्कृत (1)

  विषयः

  N/A

  पदार्थः

  हे सहस्वः महाबलिष्ठ यद्वा जगत्कर्तः परमात्मन् ! यत् । ते=तव धनम् । न उपदस्यति=न कदापि उपक्षीयते विज्ञानरूपं मोक्षस्वरूपं वा धनम् । तत् । दात्रं=दानीयम् । वार्य्यम्=वरणीयम् । वसु=धनम् । त्वत्=त्वत्तः । हे अग्ने ! ईमहे=याचामहे ॥३३ ॥

  हिन्दी (1)

  विषय

  N/A

  पदार्थ

  (सहस्वः) हे महाबलिष्ठ यद्वा हे जगत्कर्त्ता ! (अग्ने) हे सर्वाधार ईश ! (यत्) जो (ते) आपका धन (न+उपदस्यति) कदापि क्षीण नहीं होता अर्थात् विज्ञानरूप वा मोक्षरूप धन है, (तत्) उस (दात्रम्) दानीय (वार्य्यम्) वरणीय=स्वीकरणीय (वसु) धन को (त्वत्) आप से (ईमहे) माँगते हैं ॥३३ ॥

  भावार्थ

  अपने पुरुषार्थ से लौकिक धन उपार्जन करे, परन्तु विज्ञानरूप धन उस जगदीश्वर से माँगे ॥३३ ॥

  Top