Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 54 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7 8
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 54/ मन्त्र 7
  ऋषि: - मातरिश्वा काण्वः देवता - इन्द्र: छन्दः - विराड्बृहती स्वरः - मध्यमः

  सन्ति॒ ह्य१॒॑र्य आ॒शिष॒ इन्द्र॒ आयु॒र्जना॑नाम् । अ॒स्मान्न॑क्षस्व मघव॒न्नुपाव॑से धु॒क्षस्व॑ पि॒प्युषी॒मिष॑म् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  सन्ति॑ । हि । अ॒र्ये । आ॒ऽशिषः॑ । इन्द्रे॑ । आयुः॑ । जना॑नाम् । अ॒स्मान् । न॒क्ष॒स्व॒ । म॒घ॒ऽव॒न् । उप॑ । अव॑से । धु॒क्षस्व॑ । पि॒प्युषी॑म् । इष॑म् ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  सन्ति ह्य१र्य आशिष इन्द्र आयुर्जनानाम् । अस्मान्नक्षस्व मघवन्नुपावसे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  सन्ति । हि । अर्ये । आऽशिषः । इन्द्रे । आयुः । जनानाम् । अस्मान् । नक्षस्व । मघऽवन् । उप । अवसे । धुक्षस्व । पिप्युषीम् । इषम् ॥ ८.५४.७

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 54; मन्त्र » 7
  अष्टक » 6; अध्याय » 4; वर्ग » 25; मन्त्र » 3
  Acknowledgment

  Meaning -
  The hopes and ambitions and the health and age of humanity depend on Indra, lord of the world and humanity. O lord of glory, pray accept us close to you for the sake of protection and advancement and bless us with energy and inspiration to rise high.


  Bhashya Acknowledgment

  भावार्थ - मानवाच्या संपूर्ण इच्छा प्रभूवर अवलंबून आहेत. प्रभूच्या यथार्थ स्वरूपाला जाणून मानवाने जर त्याच्यापासून खरी प्रेरणा घेतली तर त्याला सर्व प्राप्तव्य पदार्थ मिळतात. ॥७॥


  Bhashya Acknowledgment
  Top