ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 98 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

मन्त्र चुनें

  • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
  • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 98/ मन्त्र 1
    ऋषि: - नृमेधः देवता - इन्द्र: छन्दः - उष्णिक् स्वरः - ऋषभः
    कृपया कम से कम 20 शब्द लिखें!
    Top