Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 9 के सूक्त 4 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 9/ सूक्त 4/ मन्त्र 6
  ऋषि: - हिरण्यस्तूपः देवता - पवमानः सोमः छन्दः - विराड्गायत्री स्वरः - षड्जः

  तव॒ क्रत्वा॒ तवो॒तिभि॒र्ज्योक्प॑श्येम॒ सूर्य॑म् । अथा॑ नो॒ वस्य॑सस्कृधि ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  तव॑ । क्रत्वा॑ । तव॑ । ऊ॒तिऽभिः॑ । ज्योक् । प॒श्ये॒म॒ । सूर्य॑म् । अथ॑ । नः॒ । वस्य॑सः । कृ॒धि॒ ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्पश्येम सूर्यम् । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  तव । क्रत्वा । तव । ऊतिऽभिः । ज्योक् । पश्येम । सूर्यम् । अथ । नः । वस्यसः । कृधि ॥ ९.४.६

  ऋग्वेद - मण्डल » 9; सूक्त » 4; मन्त्र » 6
  अष्टक » 6; अध्याय » 7; वर्ग » 23; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  संस्कृत (1)

  पदार्थः

  हे परमात्मन् ! (तव, क्रत्वा) वयं तव ज्ञानयोगद्वारेण (तव, ऊतिभिः) कर्मयोगद्वारेण च (ज्योक्) शश्वत् (सूर्यम्) भवतः प्रकाशरूपम् (पश्येम) अनुभवेम (अथ) अथ च (नः) अस्माकं (वस्यसः) कल्याणं (कृधि) कुरु ॥६॥

  हिन्दी (1)

  पदार्थ

  हे परमात्मन् ! हम (तव क्रत्वा) आपके कर्मयोग (तव ऊतिभिः) और ज्ञानयोग द्वारा सदैव (सूर्यम्) आपके प्रकाशस्वरूप को (ज्योक्) निरन्तर (पश्येम) अनुभव करें (अथ) और (नः) हमारे (वस्यसः) कल्याण को (कृधि) करिये ॥६॥

  भावार्थ

  ज्ञानयोगी तथा कर्मयोगी पुरुष अपने आत्मभूत सामर्थ्य से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करके सदैव आनन्द का लाभ करते हैं ॥६॥

  English (1)

  Meaning

  By your noble actions, O spirit of peace and piety, and by your protections and promotions, bless us that we may ever see and internalise the eternal light of the sun, and thus make us happy and prosperous more and ever more.

  मराठी (1)

  भावार्थ

  ज्ञानयोगी व कर्मयोगी पुरुष आपल्या आत्मिक सामर्थ्याने परमेश्वराच्या स्वरूपाचा अनुभव घेऊन सदैव आनंदात राहतात. ॥६॥

  Top