Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 9 के सूक्त 49 के मन्त्र
1 2 3 4 5
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 9/ सूक्त 49/ मन्त्र 2
  ऋषि: - कविभार्गवः देवता - पवमानः सोमः छन्दः - गायत्री स्वरः - षड्जः

  तया॑ पवस्व॒ धार॑या॒ यया॒ गाव॑ इ॒हागम॑न् । जन्या॑स॒ उप॑ नो गृ॒हम् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  तया॑ । प॒व॒स्व॒ । धार॑या । यया॑ । गावः॑ । इ॒ह । आ॒ऽगम॑न् । जन्या॑सः । उप॑ । नः॒ । गृ॒हम् ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन् । जन्यास उप नो गृहम् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  तया । पवस्व । धारया । यया । गावः । इह । आऽगमन् । जन्यासः । उप । नः । गृहम् ॥ ९.४९.२

  ऋग्वेद - मण्डल » 9; सूक्त » 49; मन्त्र » 2
  अष्टक » 7; अध्याय » 1; वर्ग » 6; मन्त्र » 2
  Acknowledgment

  संस्कृत (1)

  पदार्थः

  (तया धारया पवस्व) हे जगदीश्वर ! त्वं तया आनन्दधारया पवित्रय (यया) यया धारया (गावः) दशेन्द्रियाणि (जन्यासः) सर्वजनहितत्वमुत्पाद्य (इह नः गृहम्) स्वसदनरूप- शरीराभ्यन्तरे एव (उपागमन्) आयान्तु ॥२॥

  हिन्दी (1)

  पदार्थ

  (तया धारया पवस्व) हे परमात्मन् ! आप मुझे उस आनन्द की धारा से पवित्र करिये (यया) जिस धारा से (गावः) सम्पूर्ण इन्द्रियें (जन्यासः) सब जनों का हितकारक होकर (इह नः गृहम्) अपने गृहरूप शरीर के अभ्यन्तर ही में (उपागमन्) आयें ॥२॥

  भावार्थ

  हे परमात्मन् ! आप हमारी इन्द्रियों को अन्तर्मुखी बनाकर हमको संयमी बनाइये ॥२॥

  English (1)

  Meaning

  Shower and purify us with that stream of power and purity of peace and plenty by which our senses, mind and intelligence, socially and positively motivated, may be balanced in our personality and we may feel at home with ourselves.

  मराठी (1)

  भावार्थ

  हे परमात्मा! तू आमच्या इंद्रियांना अंतर्मुखी बनवून आम्हाला संयमी कर. ॥२॥

  Top