Loading...
अथर्ववेद के काण्ड - 19 के सूक्त 69 के मन्त्र

मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 19/ सूक्त 69/ मन्त्र 1
  ऋषि: - ब्रह्मा देवता - आपः छन्दः - आसुर्यनुष्टुप् सूक्तम् - आपः सूक्त
  12

  जी॒वा स्थ॑ जी॒व्यासं॒ सर्व॒मायु॑र्जीव्यासम् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  जी॒वाः। स्थ॒। जी॒व्यास॑म्। सर्व॑म्। आयुः॑। जी॒व्या॒स॒म् ॥६९.१॥


  स्वर रहित मन्त्र

  जीवा स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  जीवाः। स्थ। जीव्यासम्। सर्वम्। आयुः। जीव्यासम् ॥६९.१॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 19; सूक्त » 69; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  पदार्थ -
  [हे विद्वानो !] तुम (जीवाः) जीनेवाले (स्थ) हो, (जीव्यासम्) मैं जीता रहूँ, (सर्वम्) सम्पूर्ण (आयुः) आयु (जीव्यासम्) मैं जीता रहूँ ॥१॥

  भावार्थ - मनुष्यों को विद्वानों के समान जीवनभर स्वतन्त्र पुरुषार्थ करना चाहिये ॥१॥


  Bhashya Acknowledgment

  Meaning -
  Live, live well, full of life. I must live fully. I will live fully for the whole of my life, (i.e., live life as a boon, and not as a sufferance).


  Bhashya Acknowledgment
  Top