Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 88 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 88/ मन्त्र 1
  ऋषि: - नोधा देवता - इन्द्र: छन्दः - बृहती स्वरः - मध्यमः

  तं वो॑ द॒स्ममृ॑ती॒षहं॒ वसो॑र्मन्दा॒नमन्ध॑सः । अ॒भि व॒त्सं न स्वस॑रेषु धे॒नव॒ इन्द्रं॑ गी॒र्भिर्न॑वामहे ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  तम् । वः॒ । द॒स्मम् । ऋ॒ति॒ऽसह॑म् । वसोः॑ । म॒न्दा॒नम् । अन्ध॑सः । अ॒भि । व॒त्सम् । न । स्वस॑रेषु । धे॒नवः॑ । इन्द्र॑म् । गीः॒ऽभिः । न॒वा॒म॒हे॒ ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः । अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  तम् । वः । दस्मम् । ऋतिऽसहम् । वसोः । मन्दानम् । अन्धसः । अभि । वत्सम् । न । स्वसरेषु । धेनवः । इन्द्रम् । गीःऽभिः । नवामहे ॥ ८.८८.१

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 88; मन्त्र » 1
  अष्टक » 6; अध्याय » 6; वर्ग » 11; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  Meaning -
  We invoke and call upon Indra eagerly as cows call for their calves in the stalls, and with songs of adoration over night and day we glorify him, lord glorious, omnipotent power fighting for truth against evil forces, and exhilarated with the bright soma of worship offered by celebrant humanity.


  Bhashya Acknowledgment

  भावार्थ - जितक्या स्नेहाने वासराची माता गोठ्यात जाऊन वात्सल्य दर्शविते तितक्याच प्रेम व तन्मयतेने उपासकाने परम ऐश्वर्यवान परमेश्वराचे गुणगान केले पाहिजे. माता व बालकाचा पारस्पारिक स्नेह दिव्य असतो. ॥१॥


  Bhashya Acknowledgment
  Top