ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 59 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7

मन्त्र चुनें

  • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
  • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 59/ मन्त्र 1
    ऋषि: - सुपर्णः काण्वः देवता - इन्द्रावरुणौ छन्दः - जगती स्वरः - निषादः
    कृपया कम से कम 20 शब्द लिखें!
    Top