Loading...

7 परिणाम मिले!

  • छन्दःपक्षे उषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते। सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ - Atharvaveda/8/9/0/12
  • छन्दःस्तुभः कुभन्यव उत्समा कीरिणो नृतुः। ते मे के चिन्न तायव ऊमा आसन्दृशि त्विषे ॥१२॥ - Rigveda/5/52/12
  • छन्दांसि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेव पुत्रं पिपृतेह युक्ताः ॥ - Atharvaveda/5/26/0/5
  • छर्दिर्यन्तमदाभ्यं विप्राय स्तुवते नरा । मध्व: सोमस्य पीतये ॥ - Rigveda/8/85/5
  • छिनत्त्यस्य पितृबन्धु परा भावयति मातृबन्धु ॥ - Atharvaveda/12/5/0/43
  • छिन्द्धि दर्भ सपत्नान्मे छिन्द्धि मे पृतनायतः। छिन्द्धि मे सर्वान्दुर्हार्दो छिन्द्धि मे द्विषतो मणे ॥ - Atharvaveda/19/28/0/6
  • छिन्ध्या च्छिन्धि प्र च्छिन्ध्यपि क्षापय क्षापय ॥ - Atharvaveda/12/5/0/51
Top