Loading...
अथर्ववेद के काण्ड - 5 के सूक्त 10 के मन्त्र

मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 5/ सूक्त 10/ मन्त्र 3
  ऋषि: - ब्रह्मा देवता - वास्तोष्पतिः छन्दः - यवमध्या त्रिपदा गायत्री सूक्तम् - आत्मा रक्षा सूक्त
  2

  अ॒श्म॒व॒र्म मे॑ऽसि॒ यो मा॒ प्र॒तीच्या॑ दि॒शोऽघा॒युर॑भि॒दासा॑त्। ए॒तत् स ऋ॑च्छात् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  अ॒श्म॒ऽव॒र्म । मे॒ । अ॒सि॒ । य: ।मा॒। प्र॒तीच्या॑: । दि॒श: । अ॒घ॒ऽयु: । अ॒भि॒ऽदासा॑त् । ए॒तत् । स: । ऋ॒च्छा॒त् । १०.३॥


  स्वर रहित मन्त्र

  अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशोऽघायुरभिदासात्। एतत् स ऋच्छात् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  अश्मऽवर्म । मे । असि । य: ।मा। प्रतीच्या: । दिश: । अघऽयु: । अभिऽदासात् । एतत् । स: । ऋच्छात् । १०.३॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 5; सूक्त » 10; मन्त्र » 3
  Acknowledgment

  पदार्थ -
  [हे ब्रह्म !] (मे) मेरे लिये तू (अश्मवर्म) पत्थर के घर [के समान दृढ़] (असि) है। (यः) जो (अघायुः) बुरा चीतनेवाला मनुष्य (प्रतीच्याः) पश्चिम वा पीछेवाली (दिशः) दिशा से…म० १ ॥३॥


  Bhashya Acknowledgment

  Meaning -
  O mind and soul with perfect self-confidence, you are my granite wall of defence. Whoever the evil man that wants to challenge and enslave me from the western direction behind, let him face and encounter this wall, and perish.


  Bhashya Acknowledgment
  Top