Loading...
अथर्ववेद के काण्ड - 5 के सूक्त 10 के मन्त्र

मन्त्र चुनें

 • अथर्ववेद का मुख्य पृष्ठ
 • अथर्ववेद - काण्ड 5/ सूक्त 10/ मन्त्र 6
  ऋषि: - ब्रह्मा देवता - वास्तोष्पतिः छन्दः - यवमध्यात्रिपदागायत्री सूक्तम् - आत्मा रक्षा सूक्त
  10

  अ॑श्मव॒र्म मे॑ऽसि॒ यो मो॒र्ध्वाया॑ दि॒शोऽघा॒युर॑भि॒दासा॑त्। ए॒तत्स ऋ॑च्छात् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  अ॒श्म॒ऽव॒र्म । मे॒ । अ॒सि॒ । य: । मा॒ । ऊ॒र्ध्वाया॑: । दि॒श: । अ॒घ॒ऽयु: । अ॒भि॒ऽदासा॑त् । ए॒तत् । स:। ऋ॒च्छा॒त् ॥१०.६॥


  स्वर रहित मन्त्र

  अश्मवर्म मेऽसि यो मोर्ध्वाया दिशोऽघायुरभिदासात्। एतत्स ऋच्छात् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  अश्मऽवर्म । मे । असि । य: । मा । ऊर्ध्वाया: । दिश: । अघऽयु: । अभिऽदासात् । एतत् । स:। ऋच्छात् ॥१०.६॥

  अथर्ववेद - काण्ड » 5; सूक्त » 10; मन्त्र » 6
  Acknowledgment

  पदार्थ -
  [हे ब्रह्म !] (मे) मेरे लिये तू (अश्मवर्म) पत्थर के घर [के समान दृढ़] (असि) है। (यः) जो (अघायुः) बुरा चीतनेवाला मनुष्य (ऊर्ध्वायाः) ऊपरवाली (दिशः) दिशा से.... म० १ ॥६॥


  Bhashya Acknowledgment

  Meaning -
  O mind and soul with grace from above, you are my thunder-cover of lightning. Whoever the sinner that wants to challenge and enslave me from the direction above, let him face and try to break through this cover, and perish.


  Bhashya Acknowledgment
  Top