Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 89 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 89/ मन्त्र 7
  ऋषिः - नृमेधपुरुमेधौ देवता - इन्द्र: छन्दः - बृहती स्वरः - मध्यमः

  आ॒मासु॑ प॒क्वमैर॑य॒ आ सूर्यं॑ रोहयो दि॒वि । घ॒र्मं न साम॑न्तपता सुवृ॒क्तिभि॒र्जुष्टं॒ गिर्व॑णसे बृ॒हत् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  आ॒मासु॑ । प॒क्वम् । ऐर॑यः । आ । सूर्य॑म् । रो॒ह॒यः॒ । दि॒वि । घ॒र्मम् । न । साम॑न् । त॒प॒त॒ । सु॒वृ॒क्तिऽभिः॑ । जुष्ट॑म् । गिर्व॑णसे । बृ॒हत् ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  आमासु पक्वमैरय आ सूर्यं रोहयो दिवि । घर्मं न सामन्तपता सुवृक्तिभिर्जुष्टं गिर्वणसे बृहत् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  आमासु । पक्वम् । ऐरयः । आ । सूर्यम् । रोहयः । दिवि । घर्मम् । न । सामन् । तपत । सुवृक्तिऽभिः । जुष्टम् । गिर्वणसे । बृहत् ॥ ८.८९.७

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 89; मन्त्र » 7
  अष्टक » 6; अध्याय » 6; वर्ग » 12; मन्त्र » 7
  Acknowledgment

  इंग्लिश (1)

  Meaning

  You move the ripening flow of sap in the veins of maturing forms of life. You raise and place the sun in the high heaven. O celebrants, as in the heat of fire, temper and shine your sama songs of adoration and, with noble hymns of praise, sing resounding Brhat samans of worship with love in honour of adorable Indra.

  मराठी (1)

  भावार्थ

  परमेश्वरच सृष्टीत होणाऱ्या सर्व क्रियांचा अधिष्ठाता आहे. अपरिपक्व औषधींमध्ये रसही त्या शक्तीद्वारेच येतो. द्यूलोकात जे प्रकाशलोक इतक्या उंचीवर दिसून येतात तेही त्याच्या सामर्थ्याचे प्रतीक आहेत. वाणीद्वारे त्याची स्तुती करणे सर्वस्वी योग्य आहे. बृहत्साम त्याचे अभीष्ट स्तुतिगान आहे. विद्वानांनी त्याद्वारेच त्याचे गुणगान करावे. ॥७॥

  हिन्दी (1)

  पदार्थ

  (आमासु) अपरिपक्व [ओषधियों आदि] में (पक्वम्) परिपक्व [रस] आदि अथवा परिपक्वता को तूने (ऐरयः) प्रेरणा प्रदान की; सूर्य-सूर्य को (दिवि) प्रकाशमान द्युलोक में (आरोहयः) चढ़ाया। उस (गिर्वणसे) वाणी से सेवन योग्य परमैश्वर्यवान् हेतु (जुष्टम्) प्रीति के कारणभूत अथवा प्रिय (बृहत् सामन्) बृहत्साम को (घर्मम् न) शोधक एवं उष्ण सूर्यताप के तुल्य (तपत) तपो॥७॥

  भावार्थ

  परमात्मा सृष्टि में हो रही सारी क्रियाओं का अधिष्ठाता है। अपरिपक्व ओषधियों में रस भी उस शक्ति से ही आता है--द्युलोक में जो प्रकाश लोक इतनी ऊँचाई पर दिखाई देते हैं--वह भी उसके सामर्थ्य के प्रतीक हैं। वीणा के द्वारा उसकी स्तुति करना सर्वथा उचित हैः बृहत्साम उसका अभीष्ट स्तुतिगान है; विद्वान् उससे ही उसका गुणगान करें। ७॥ अष्टम मण्डल में नवासीवाँ सूक्त व बारहवाँ वर्ग समाप्त।

  Top