Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 83 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7 8 9
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 83/ मन्त्र 1
  ऋषि: - कुसीदी काण्वः देवता - विश्वेदेवा: छन्दः - गायत्री स्वरः - षड्जः

  दे॒वाना॒मिदवो॑ म॒हत्तदा वृ॑णीमहे व॒यम् । वृष्णा॑म॒स्मभ्य॑मू॒तये॑ ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  दे॒वाना॑म् । इत् । अवः॑ । म॒हत् । तत् । आ । वृ॒णी॒म॒हे॒ । व॒यम् । वृष्णा॑म् । अ॒स्मभ्य॑म् । ऊ॒तये॑ ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  देवानामिदवो महत्तदा वृणीमहे वयम् । वृष्णामस्मभ्यमूतये ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  देवानाम् । इत् । अवः । महत् । तत् । आ । वृणीमहे । वयम् । वृष्णाम् । अस्मभ्यम् । ऊतये ॥ ८.८३.१

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 83; मन्त्र » 1
  अष्टक » 6; अध्याय » 6; वर्ग » 3; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  Meaning -
  We choose for ourselves the grand patronage and protection of the generous brilliancies of nature and humanity for our safety, security and advancement.


  Bhashya Acknowledgment

  भावार्थ - प्रभूच्या सृष्टीत अनेक जड, चेतन, मूर्त, अमूर्त दिव्यगुणी पदार्थ आहेत. ते आम्हाला सुख देतात; परंतु मोबदल्यात आम्ही सावधान होऊन त्यांचे देणे स्वीकारावे. ॥१॥


  Bhashya Acknowledgment
  Top