Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 31 के मन्त्र
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 31/ मन्त्र 1
  ऋषि: - मनुर्वैवस्वतः देवता - ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च छन्दः - गायत्री स्वरः - षड्जः

  यो यजा॑ति॒ यजा॑त॒ इत्सु॒नव॑च्च॒ पचा॑ति च । ब्र॒ह्मेदिन्द्र॑स्य चाकनत् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  यः । यजा॑ति । यजा॑ते । इत् । सु॒नव॑त् । च॒ । पचा॑ति । च॒ । ब्र॒ह्मा । इत् । इन्द्र॑स्य । चा॒क॒न॒त् ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  यो यजाति यजात इत्सुनवच्च पचाति च । ब्रह्मेदिन्द्रस्य चाकनत् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  यः । यजाति । यजाते । इत् । सुनवत् । च । पचाति । च । ब्रह्मा । इत् । इन्द्रस्य । चाकनत् ॥ ८.३१.१

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 31; मन्त्र » 1
  अष्टक » 6; अध्याय » 2; वर्ग » 38; मन्त्र » 1
  Acknowledgment
  Top