Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 102 के मन्त्र
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 102/ मन्त्र 1
  ऋषि: - प्रयोगो भार्गव अग्निर्वा पावको बार्हस्पत्यः ; अथवाग्नी गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ तयोर्वान्यतरः देवता - अग्निः छन्दः - निचृद्गायत्री स्वरः - षड्जः

  त्वम॑ग्ने बृ॒हद्वयो॒ दधा॑सि देव दा॒शुषे॑ । क॒विर्गृ॒हप॑ति॒र्युवा॑ ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  त्वम् । अ॒ग्ने॒ । बृ॒हत् । वयः॑ । दधा॑सि । दे॒व॒ । दा॒शुषे॑ । क॒विः । गृ॒हऽप॑तिः । युवा॑ ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  त्वमग्ने बृहद्वयो दधासि देव दाशुषे । कविर्गृहपतिर्युवा ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  त्वम् । अग्ने । बृहत् । वयः । दधासि । देव । दाशुषे । कविः । गृहऽपतिः । युवा ॥ ८.१०२.१

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 102; मन्त्र » 1
  अष्टक » 6; अध्याय » 7; वर्ग » 9; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  Meaning -
  1. ‘Agni, light of the world, brilliant giver of knowledge, you bear and bring abundant wealth and honour of the world for the generous devotee. You are ever young, eternal, omniscient poet creator, lord and master, ruler and sustainer of the house of the universe.$Agni, light of the world, brilliant giver of knowledge, you bear and bring abundant wealth and honour of the world for the generous devotee. You are ever young, eternal, omniscient poet creator, lord and master, ruler and sustainer of the house of the universe.


  Bhashya Acknowledgment

  भावार्थ - जो प्रभू सर्वज्ञ, सर्व प्रकाशक, ब्रह्मांडाचा पालनकर्ता, नाना प्रकारचे संयोग वियोग करून विविध सृष्टीची रचना करतो त्याच्या भक्ताला जगात काय उपलब्ध होऊ शकत नाही; परंतु ही अट आहे, की भक्ताने ईश्वराच्या या गुणाला समजावे व त्यानुसारच आपले जीवन बनविण्याचा प्रयत्न करावा. स्वत: क्रान्तदर्शी (सर्वद्रष्टा) आपल्या शरीर व गृहाचा स्वामी व विविध पदार्थांची जोड-तोड व नाना पदार्थांची निर्मिती करणाराही असावा. ॥१॥


  Bhashya Acknowledgment
  Top