Loading...
ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 92 के मन्त्र
मण्डल के आधार पर मन्त्र चुनें
अष्टक के आधार पर मन्त्र चुनें
 • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 92/ मन्त्र 1
  ऋषि: - श्रुतकक्षः सुकक्षो वा देवता - इन्द्र: छन्दः - विराडनुष्टुप् स्वरः - गान्धारः

  पान्त॒मा वो॒ अन्ध॑स॒ इन्द्र॑म॒भि प्र गा॑यत । वि॒श्वा॒साहं॑ श॒तक्र॑तुं॒ मंहि॑ष्ठं चर्षणी॒नाम् ॥

  स्वर सहित पद पाठ

  पान्त॑म् । आ । वः॒ । अन्ध॑सः । इन्द्र॑म् । अ॒भि । प्र । गा॒य॒त॒ । वि॒श्व॒ऽसह॑म् । श॒तऽक्र॑तुम् । मंहि॑ष्ठम् । च॒र्ष॒णी॒नाम् ॥


  स्वर रहित मन्त्र

  पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । विश्वासाहं शतक्रतुं मंहिष्ठं चर्षणीनाम् ॥

  स्वर रहित पद पाठ

  पान्तम् । आ । वः । अन्धसः । इन्द्रम् । अभि । प्र । गायत । विश्वऽसहम् । शतऽक्रतुम् । मंहिष्ठम् । चर्षणीनाम् ॥ ८.९२.१

  ऋग्वेद - मण्डल » 8; सूक्त » 92; मन्त्र » 1
  अष्टक » 6; अध्याय » 6; वर्ग » 15; मन्त्र » 1
  Acknowledgment

  Meaning -
  Sing in praise and appreciation of Indra, the ruler, protector of your food, sustenance and maintenance, all tolerant, all defender and all challenger, hero of a hundred noble actions and the best, most generous and most brilliant of the people.


  Bhashya Acknowledgment

  भावार्थ - जो राजा स्वत: बलवान, शत्रुजेता, स्वत: विद्वान, प्रजेच्या हिताची अनेक कामे करतो, विवेकशील माणसांचाही माननीय असतो, प्रजा त्याला कर रूपाने अनेक प्रकारचे भोग्य प्रदान करतो. ॥१॥


  Bhashya Acknowledgment
  Top