ऋग्वेद मण्डल - 8 के सूक्त 92 के मन्त्र

मन्त्र चुनें

  • ऋग्वेद का मुख्य पृष्ठ
  • ऋग्वेद - मण्डल 8/ सूक्त 92/ मन्त्र 1
    ऋषि: - श्रुतकक्षः सुकक्षो वा देवता - इन्द्र: छन्दः - विराडनुष्टुप् स्वरः - गान्धारः
    कृपया कम से कम 20 शब्द लिखें!
    Top