Loading...
यजुर्वेद अध्याय - 3

मन्त्र चुनें

 • यजुर्वेद का मुख्य पृष्ठ
 • यजुर्वेद - अध्याय 3/ मन्त्र 9
  ऋषिः - प्रजापतिर्ऋषिः देवता - अग्निसूर्यो देवते छन्दः - पङ्क्ति,याजुषी पङ्क्ति, स्वरः - पञ्चमः
  113

  अ॒ग्निर्ज्योति॒र्ज्योति॑र॒ग्निः स्वाहा॒ सूर्यो॒ ज्योति॒र्ज्योतिः॒ सूर्यः॒ स्वाहा॑। अ॒ग्निर्वर्चो॒ ज्योति॒र्वर्चः॒ स्वाहा॒ सूर्यो॒ वर्चो॒ ज्योति॒र्वर्चः॒ स्वाहा॑। ज्योतिः॒ सूर्यः॒ सूर्यो॒ ज्योतिः॒ स्वाहा॑॥९॥

  स्वर सहित पद पाठ

  अ॒ग्निः। ज्योतिः॑। ज्योतिः॑। अ॒ग्निः। स्वाहा॑। सूर्य्यः॑। ज्योतिः॑। ज्योतिः॑। सूर्य्यः॑। स्वाहा॑। अ॒ग्निः। वर्च्चः॑। ज्योतिः॑। वर्च्चः॑। स्वाहा॑। सूर्य्यः॑। वर्च्चः॑। ज्योतिः॑। वर्च्चः॑। स्वाहा॑। ज्योतिः॑। सूर्य्यः॑। सूर्य्यः॑। ज्योतिः॑। स्वाहा॑ ॥९॥


  स्वर रहित मन्त्र

  अग्निर्ज्यातिर्ज्यातिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्यातिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चा ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चा ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥


  स्वर रहित पद पाठ

  अग्निः। ज्योतिः। ज्योतिः। अग्निः। स्वाहा। सूर्य्यः। ज्योतिः। ज्योतिः। सूर्य्यः। स्वाहा। अग्निः। वर्च्चः। ज्योतिः। वर्च्चः। स्वाहा। सूर्य्यः। वर्च्चः। ज्योतिः। वर्च्चः। स्वाहा। ज्योतिः। सूर्य्यः। सूर्य्यः। ज्योतिः। स्वाहा॥९॥

  यजुर्वेद - अध्याय » 3; मन्त्र » 9
  Acknowledgment

  संस्कृत (2)

  विषयः

  अथाग्निसूर्यौ कीदृशावित्युपदिश्यते॥

  अन्वयः

  अग्निर्जगदीश्वरः स्वाहा ज्योतिः सर्वस्मै ददाति। एवं भौतिकोऽग्निः सर्वप्रकाशकं ज्योतिर्ददाति। सूर्यश्चराचरात्मा स्वाहा ज्योतिः सर्वात्मसु ज्ञानं ददाति। अयं सूर्यलोको ज्योतिर्दानं मूर्तद्रव्यप्रकाशनं च करोति। सर्वविद्याप्रकाशकोऽग्निर्जगदीश्वरो मनुष्यार्थं सर्वविद्याधिकरणं वर्च्चो वेदचतुष्टयं प्रादुर्भावयति। एवं ज्योतिर्विद्युदाख्योऽयमग्निः शरीरब्रह्माण्डस्थो वर्च्चो विद्यावृष्टिहेतुर्भवति। सूर्यः सकलविद्याप्रकाशको जगदीश्वरः सर्वमनुष्यार्थं स्वाहा ज्योतिर्वर्च्चः प्रकाशकं विद्युत्सूर्यप्रसिद्धाग्न्याख्यं तेजः करोति। एवं ज्योतिः सूर्यलोकोऽपि वर्च्चः शरीरात्मबलं प्रकाशयति। सूर्यः प्राणो ज्योतिः सकलविद्याप्रकाशकं ज्ञानं कारयति। तथाऽयं ज्योतिर्मयः सूर्यो जगदीश्वरः स्वाहा। ज्योतिः स्वाहुतं हविः स्वसृष्टपदार्थेषु स्वशक्त्या सर्वत्र प्रसारयति॥९॥

  पदार्थः

  (अग्निः) परमेश्वरः (ज्योतिः) सर्वप्रकाशकः (ज्योतिः) प्रकाशमयः। शिल्पविद्यासाधनप्रकाशकः (अग्निः) भौतिकः। अग्निरिति पदनामसु पठितम्। (निघं॰५.४) अनेनाग्नेर्गत्यर्थत्वेन ज्ञानस्वरूपत्वादीश्वरः प्राप्तिहेतुत्वाद् भौतिकोऽर्थो वा गृह्यते। (स्वाहा) सुष्ठु सत्यमाह यस्यां वाचि सा। स्वाहेति वाङ्नामसु पठितम्। (निघं॰१.११) (सूर्यः) चराचरात्मा। यः सरति जानाति चराचरं जगत् स जगदीश्वरः। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। (यजु॰ ७.४२) अनेन सर्वस्यान्तर्यामी परमेश्वरोऽर्थो गृह्यते (ज्योतिः) सर्वात्मप्रकाशको वेदद्वारा सकलविद्योपदेशकः (ज्योतिः) पृथिव्यादिमूर्तद्रव्यप्रकाशकः (सूर्यः) यः सुवति स्वप्रकाशेन प्रेरणाहेतुर्भवति स सूर्यलोकः। सूर्य इति पदनामसु पठितम्। (निघं॰५.६) अनेन ज्ञापकेनेश्वरो व्यवहारसिद्धेः प्राप्तिहेतुत्वात् सूर्यलोको वा गृह्यते (स्वाहा) स्वा स्वकीया हृदयस्था वाग् यदाह तदेव सत्यं वाच्यं नानृतमित्यस्मिन्नर्थे (अग्निः) सर्वविद्योपदेष्टा (वर्च्चः) वर्चन्ते दीप्यन्तेऽनेन तद् वर्च्चो विद्याप्रापणम् (ज्योतिः) सकलपदार्थप्रकाशनम् (वर्च्चः) विद्याव्यवहारप्रापकम् (स्वाहा) मनुष्यैः स्वकीयान् पदार्थान् प्रति ममेति वाच्यं नान्यपदार्थान् प्रतीत्यस्मिन्नर्थे (सूर्यः) सकलविद्यादिव्यवहारप्रापकत्वेन वर्तमानः प्राणादिसमूहो वायुगुणः (वर्च्चः) प्रकाशकं विद्युत्सूर्यप्रसिद्धाग्न्याख्यं तेजः (ज्योतिः) सर्वव्यवहारप्रकाशकम् (ज्योतिः) सत्यप्रकाशकः (सूर्यः) सर्वव्यापक ईश्वरः। (स्वाहा) वेदवाणी यज्ञक्रियामाहेत्यस्मिन्नर्थे। स्वाहाशब्दार्थं निरुक्तकार एवं समाचष्टे। स्वाहाकृतयः स्वाहेत्येतत् सु आहेति वा, स्वा वागाहेति वा, स्वं प्राहेति वा, स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा। (निरु॰८.२०)। अयं मन्त्रः (शत॰२.३.१.१-३६) व्याख्यातः॥९॥

  भावार्थः

  स्वाहाशब्दार्थो निरुक्तकाररीत्यात्र गृहीतः। ईश्वरेणाऽग्निना कारणेनाग्न्यादिकं जगत् प्रकाश्यते। तत्राग्निः स्वप्रकाशेन स्वं स्वेतरं विश्वं च प्रकाशयति। परमेश्वरो वेदद्वारा सर्वा विद्याः प्रकाशयत्येवमग्निसूर्यावपि शिल्पादिविद्याः प्रकाशयत इति॥९॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषयः

  अथाग्निसूर्यौ कीदृशावित्युपदिश्यते ॥

  सपदार्थान्वयः

  अग्निः=जगदीश्वरः, परमेश्वरः, स्वाहा=सुष्ठु सत्यमाह यस्यां वाचि सा, ज्योतिः=सर्वप्रकाशकः सर्वस्मै ददाति। एवं [अग्निः]=भौतिकोऽग्निः [ज्योतिः] सर्वप्रकाशकं ज्योतिर्ददाति।

  सूर्यः=चराचरात्मा, यः सरति=जानाति चराचरं जगत्स जगदीश्वरः स्वाहा स्वा=स्वकीया हृदयस्था वाग् यदाह तदेव सत्यं वाच्यं नानृतम् ज्योतिः सर्वात्मप्रकाशको=वेदद्वारा सकलविद्योपदेशकः सर्वात्मसु ज्ञानं ददाति

    [सूर्यः] अयं सूर्यलोकः यः सुवति=स्वप्रकाशेन प्रेरणाहेतुर्भवति स सूर्यलोक: [ज्योतिः] (पृथि- व्यादिमूर्तद्रव्यप्रकाशकः) ज्योतिर्दानं मूर्त्तद्रव्यप्रकाशनं च करोति

   [अग्निः]=सर्वविद्याप्रकाशकोऽग्निर्जगदीश्वरः सर्वविद्योपदेष्टा मनुष्यार्थं सर्वविद्याधिकरणं वर्च्चः= वेदचतुष्टयं वर्चन्ते=दीप्यन्तेऽनेन दद्वर्च्चो=विद्याप्रापणं प्रादुर्भावयतिएवं ज्योतिः=विद्युदाख्योऽयमग्निः शरीरब्रह्माण्डस्थः, सकलपदार्थप्रकाशनं, वर्च्चः=विद्यावृष्टिहेतुः, विद्याव्यवहारप्रापकं, भवति

  सूर्यः=सकलविद्याप्रकाशको जगदीश्वरः, सर्वव्यापक ईश्वरः,सर्वमनुष्यार्थं स्वाहा मनुष्यैः स्वकीयान् पदार्थान् प्रति ममेति वाच्यं नान्ययं-पदार्थान् प्रति ज्योतिः सत्यप्रकाशक: वर्च्च:=प्रकाशकं विद्युत् सूर्यप्रसिद्धाग्न्याख्यं तेजः करोति, एवंज्योतिः सर्वव्यवहारप्रकाशक: सूर्यलोकोपि वर्च्चः=शरीरात्मबलं प्रकाशयति

  सूर्य:=प्राणः सकलविद्यादिव्यवहारप्रापकत्वेन वर्तमानः प्राणादिसमूहो वायुगुणः ज्योतिः=सकलविद्याप्रकाशकं ज्ञानं कारयति

  तथाऽयं ज्योतिर्मयः सूर्यः=जगदीश्वरः स्वाहा वेदवाणी यज्ञक्रियामाह  ज्योतिः=स्वाहुतं हविः स्वसृष्टपदार्थेषु स्वशक्त्या सर्वत्र प्रसारयति ॥३॥९॥

  [स्वाहा शब्दार्थे प्रमाणमाह --]

  पदार्थः

  पदार्थ:-- (अग्निः) परमेश्वरः (ज्योतिः) सर्वप्रकाशकः (ज्योतिः) प्रकाशमयः, शिल्पविद्यासाधनप्रकाशक: (अग्निः) भौतिकः । अग्निरिति पदनामसु पठितम् ॥ निघं॰ ५ ॥ ४ ॥अनेनाग्नेर्गत्यर्थत्वेन ज्ञानस्वरूपत्वादीश्वरः प्राप्तिहेतुत्वाद्भौतिकोर्थो वा गृह्यते (स्वाहा) सुष्ठु सत्यमाह यस्यां वाचि सा। स्वाहेति वाङ्नामसु पठितम् ॥ निघं० १ । ११ ॥ (सूर्य:) चराचरात्मा । यः सरति=जानाति चराचरं जगत्स जगदीश्वरः । सूर्य आत्माजगतस्तस्थुषश्चयजु० ७ ।४२ ॥ अनेन सर्वस्यांतर्यामी परमेश्वरोर्थो गृह्यते (ज्योतिः) सर्वात्मप्रकाशको=वेदद्वारा सकलविद्योपदेशक: (ज्योतिः) पृथिव्यादिमूर्तद्रव्यप्रकाशक: (सूर्यः) यः सुवति=स्वप्रकाशेन प्रेरणाहेतुर्भवति स सूर्यलोकः । सूर्य इति पदनामसु पठितम् ॥ निघं० ५। ६ ॥अनेन ज्ञापकेनेश्वरो, व्यवहारसिद्धः प्राप्तिहेतुत्वात्सूर्यलोको वा गृह्यते (स्वाहा) स्वा स्वकीया हृदयस्था वाग् यदाह तदेव सत्यं वाच्यं नानृतमित्यस्मिन्नर्थे (अग्निः) सर्वविद्योपदेष्टा (वर्च्चः) वर्चन्ते=दीप्यतेऽनेन तत् वर्च्चो विद्याप्रापणम् (ज्योतिः) सकलपदार्थप्रकाशनम् (वर्च:) विद्याव्यवहारप्रापकम् (स्वाहा) मनुष्यैः स्वकीयान्पदार्थान्प्रति ममेति वाच्यं नान्यपदार्थान्प्रतीत्यस्मिन्नर्थे (सूर्यः) सकलविद्यादिव्यवहारप्रापकत्वेन वर्तमानः प्राणादिसमूहो वायुगुणः (वर्च्च:) प्रकाशकं विद्युत्सूर्यप्रसिद्धाग्न्याख्यं तेजः (ज्योतिः) सर्वव्यवहारप्रकाशकम् (ज्योतिः) सत्यप्रकाशक: (सूर्यः) सर्वव्यापक ईश्वर: (स्वाहा) वेदवाणी यज्ञक्रियामाहेत्यस्मिन्नर्थे । स्वाहाशब्दार्थं निरुक्तकार एवं समाचष्टेस्वाहा कृतयः स्वाहेत्येतत्सु आहेति स्वा वागाहेति वा स्वं आहेति वा स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा ॥ निरु० ८।२० ॥ अयं मंत्रः शत० २ ।२ ।३ ।१ – ३६ व्याख्यातः ।। ९।।

  भावार्थः

  भावार्थः—स्वाहाशब्दार्थो निरुक्तकाररीत्याऽत्र गृहीतः ।

  [अग्निः=जगदीश्वरः  स्वाहा ज्योतिः सर्वस्मै ददाति, एवं [अग्नि:] भौतिकोऽग्निः [ज्योतिः] सर्वप्रका ज्योतिर्ददाति ]

  ईश्वरेणाऽग्निना कारणेनाग्न्यादिकं जगत् प्रकाश्यते, तत्राग्निः स्वप्रकाशेन स्वं, स्वतरं विश्वं च प्रकाशयति ।

  [ [अग्निः] सर्वविद्याप्रकाशकोऽग्नि-जगदीश्वरो मनुष्यार्थं सर्वविद्याधिकरणं वर्चः=वेदचतुष्टयं प्रादुर्भावयति]

    परमेश्वरो वेदद्वारा सर्वाविद्याः प्रकाशयत्येवमग्निसूर्यावपि शिल्पविद्याः प्रकाशयत इति ।। ३ । ९ ।।

  विशेषः

  प्रजापतिः । अग्निसूर्यौ=भौतिकोऽग्निः सूर्यस्तथेश्वरः ॥ पंक्तिः । पंचमः ॥ ज्योतिरित्यस्य याजुषी बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  हिन्दी (4)

  विषय

  अग्नि और सूर्य्य कैसे हैं, इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥

  पदार्थ

  (अग्निः) परमेश्वर (स्वाहा) सत्य कथन करने वाली वाणी को (ज्योतिः) जो विज्ञान प्रकाश से युक्त करके सब मनुष्यों के लिये विद्या को देता है, इसी प्रकार (अग्निः) जो प्रसिद्ध अग्नि (ज्योतिः) शिल्पविद्या साधनों के प्रकाश को देता है (सूर्यः) जो चराचर सब जगत् का आत्मा परमेश्वर (ज्योतिः) सब के आत्माओं में प्रकाश वा ज्ञान तथा सब विद्याओं का उपदेश करता है कि (स्वाहा) मनुष्य जैसा अपने हृदय से जानता हो, वैसे ही बोले तथा जो (सूर्यः) अपने प्रकाश से प्रेरणा का हेतु सूर्यलोक (ज्योतिः) मूर्तिमान् द्रव्यों का प्रकाश करता है (अग्निः) जो सब विद्याओं का प्रकाश करने वाला परमेश्वर मनुष्यों के लिये (वर्च्चः) सब विद्याओं के अधिकरण चारों वेदों को प्रकट करता है। तथा जो (ज्योतिः) बिजुलीरूप से शरीर वा ब्रह्माण्ड में रहने वाला अग्नि (वर्च्चः) विद्या और वृष्टि का हेतु है (सूर्यः) जो सब विद्याओं का प्रकाश करने वाला जगदीश्वर सब मनुष्यों के लिये (स्वाहा) वेदवाणी से (वर्च्चः) सकल विद्याओं का प्रकाश और (ज्योतिः) बिजुली, सूर्य प्रसिद्ध और अग्नि नाम के तेज का प्रकाश करता है तथा जो (सूर्यः) सूर्यलोक भी (वर्च्चः) शरीर और आत्माओं के बल का प्रकाश करता है तथा जो (सूर्यः) प्राणवायु (वर्च्चः) सकल विद्या के प्रकाश करने वाले ज्ञान को बढ़ाता है और (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप जगदीश्वर अच्छे प्रकार से हवन किये हुए पदार्थों को अपने रचे हुए पदार्थों में अपनी शक्ति से सर्वत्र फैलाता है, वही परमात्मा सब मनुष्यों का उपास्य देव और भौतिक अग्नि कार्य्यसिद्धि का साधन है॥९॥

  भावार्थ

  स्वाहा शब्द का अर्थ निरुक्तकार की रीति से इस मन्त्र में ग्रहण किया है। अग्नि अर्थात् ईश्वर ने सामर्थ्य करके कारण से अग्नि आदि सब जगत् को उत्पन्न करके प्रकाशित किया है, उनमें से अग्नि अपने प्रकाश से आप वा और सब पदार्थों का प्रकाश करता है तथा परमेश्वर वेद के द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश करता है। इसी प्रकार अग्नि और सूर्य भी शिल्पविद्या का प्रकाश करते हैं॥९॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  गति = शक्ति + ज्ञान

  पदार्थ

  जो व्यक्ति गत मन्त्र की भावना के अनुसार सदा प्रभु का स्मरण करता है उसका जीवन निम्न सूत्रों को लेकर चलता है— १. ( अग्निः ज्योतिः ) = गति ‘ज्ञान’ है। वस्तुतः गति व क्रियाशीलता ज्ञान-प्राप्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। ‘आलस्य’ विद्यार्थी का प्रधान दोष है। सुखार्थिनः कुतो विद्या= आरामपसन्द को विद्या प्राप्त नहीं होती। ‘Be diligent’ यही तो विद्यार्थी को मूलभूत उपदेश कार्लाइल ने दिया है। यजुर्वेद का प्रारम्भ ‘वायवः स्थ’ = ‘तुम क्रियाशील हो’ इन शब्दों से होता है और समाप्ति भी ‘कुर्वन्नेव’ = ‘करते हुए ही’ इन शब्दों पर होती है। एवं, गति ही जीवन का सार है—यही ज्ञान-प्राप्ति का प्रमुख साधन है। ‘गतेस्त्रयोऽर्थाः—ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च’ = गति के तीन अर्थ हैं—प्रथम अर्थ ज्ञान ही है। 

  २. ( ज्योतिः अग्निः ) = ज्ञान गति है, अर्थात् ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य खूब क्रियावान् हो जाता है। क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ यह क्रियावान् होता है। ज्ञानी पुरुष आत्मशुद्धि के लिए निरन्तर कर्म करता है। एवं, ‘गति ज्ञान है, ज्ञान गति है’ यह ( स्वाहा ) =  [ सु+आह ] कितना सुन्दर कथन है। 

  ३. ( अग्निः ) = [ अगि गतौ ] यह गति ( वर्चः ) = शक्ति है। जिस अङ्ग में गति रहती है वह शक्तिशाली रहता है, गति गई—शक्ति गई। बायें हाथ से कम काम करते हैं, इसी कारण वह दायें हाथ की तुलना में निर्बल होता है। आलसी हुआ और मनुष्य ‘अ+लस’ हो जाता है—उसकी चमक चली जाती है [ लस कान्तौ ]। 

  ४. ( ज्योतिः वर्चः ) = ज्ञान ‘शक्ति’ है। अंग्रेज़ी में ‘knowledge is power’, ‘ज्ञान ही शक्ति है’ यह कहावत है। संसार में ज्ञान का ही शासन है। अध्यात्मक्षेत्र में यही काम का विध्वंस करता है। ( स्वाहा ) = यह बात भी कितनी सुन्दर है!

  ५. सायंकाल सूर्य के अभाव में अग्नि को देखकर ये मन्त्र बोले जाते हैं तो प्रातः यही बात सूर्य के स्मरण से कही जाती है। ( सूर्यो ज्योतिः ) = यह सूर्य ‘प्रकाश’ है। सूर्य और अग्नि में कितना अन्तर है—‘अग्नि’ में ‘अगि गतौ’ धातु है तो सूर्य में ‘सृ गतौ’ धातु है। मौलिक भावना तो गति की ही है। गति ज्ञान है, और ( ज्योतिः सूर्यः ) = ज्ञान गति है तथा ( सूर्यः वर्चः ) = गति शक्ति है और ( ज्योतिः वर्चः ) = ज्ञान ‘शक्ति’ है। ये बातें ( स्वाहा ) = कितनी सुन्दरता से कही गई हैं! 

  ६. इसी बात को एक बार फिर से इस प्रकार कहते हैं कि ( ज्योतिः सूर्यः ) = ज्ञान ‘सूर्य’ है, ज्ञान गति है और ( सूर्यः ज्योतिः ) = गति ज्ञान है। ( स्वाहा ) = यह बात सुन्दर है। हमें इस बात को अपनाने के लिए ( स्वाहा ) = स्वार्थ का त्याग करना होगा।

  ७. इस मन्त्र में ध्यान देने योग्य बात यह है कि गति [ अग्नि व सूर्य ] भौतिक क्षेत्र में यदि वर्चस् [ शक्ति ] को उत्पन्न करती है तो अध्यात्मक्षेत्र में यह ज्योति ज्ञान को जन्म देती है। एवं, गति के द्वारा शक्ति व ज्ञान की उत्पत्ति ही प्रस्तुत मन्त्र का मुख्य विषय है। इस गति के द्वारा शक्ति व ज्ञान को उत्पन्न करके लोकहित के कार्यों में प्रवृत्त हुआ ‘प्रजापति’ प्रस्तुत मन्त्र का ऋषि है।

  ८. यह भी ध्यान करना चाहिए कि सूर्य के साथ सम्बद्ध यहाँ तीन मन्त्र हैं और अग्नि के साथ दो, अतः तीसरे मन्त्र से आचार्य ने मौन रहकर आहुति देने के लिए लिखा है। तीसरा मन्त्र वेद में नहीं है।

  भावार्थ

  भावार्थ — हम सायंकाल अग्नि से और प्रातः सूर्य से गति की प्रेरणा लें। इस गति से अपने में शक्ति व ज्ञान की वृद्धि करें।

  टिप्पणी

  सूचना — यहाँ अग्नि पहले है, सूर्य पीछे। रात्रि पहले है, दिन बाद में। प्रलय थी, सृष्टि हुई।

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  अग्नि और सूर्य्य कैसे हैं, इस विषय का उपदेश किया जाता है।

  भाषार्थ

   (अग्निः) जगत् का स्वामी परमेश्वर (स्वाहा) सत्य भाषण करने वाली वाणी रूप (ज्योतिः) सर्वप्रकाशक ज्योति सबको प्रदान करता है। इसी प्रकार [अग्निः] भौतिक अग्नि भी [ज्योतिः] सर्व प्रकाशक ज्योति प्रदान करता है ।

    (सूर्यः) चराचर का आत्मा एवं चराचर को जानने वाला जगदीश्वर (स्वाहा) हृदयस्थ सत्यवाणी द्वारा (ज्योतिः) सब आत्माओं को प्रकाश देने वाला, सकल विद्याओं का उपदेश करने वाला [ जगदीश्वर ] सबकी आत्माओं में ज्ञान प्रदान करता है ।

    [सूर्य:] अपने प्रकाश से सबको प्रेरणा देने वाला सूर्यलोक [ज्योतिः] ज्योति प्रदान एवं पृथिवी आदि मूर्त द्रव्यों को प्रकाशित करता है।

    [अग्निः ] सब विद्याओं का उपदेशक एवं प्रकाशक जगदीश्वर मनुष्यों के लिए सब विद्याओं का आधार (वर्च्च:) सब विद्याओं के प्राप्ति साधन चारों वेदों को ऋषियों के हृदय में प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ( ज्योतिः) शरीर और ब्रह्माण्ड में स्थित, सकल पदार्थों को प्रकाशित करने वाला विद्युत् नामक यह अग्नि (वर्च्च:) विद्या और वृष्टि का निमित्त एवं विद्या और व्यवहार का साधक है।

    (सूर्य:) सकल विद्या प्रकाशक, सर्वव्यापक जगदीश्वर ने सब मनुष्यों के लिये (स्वाहा) यह उपदेश किया है कि हे मनुष्यो ! तुम अपने पदार्थों को ही 'मेरा' कहो अन्यों के पदार्थों को नहीं । (ज्योतिः) सत्य प्रकाशक परमेश्वर (वर्च्च:) प्रकाश करने वाले विद्युत्, सूर्य और प्रसिद्ध अग्नि नामक तेज को बनाता है । तथा (ज्योतिः) सब व्यवहारों का प्रकाशक सूर्यलोक भी (वर्च्चः) शरीर और आत्मा के बल को प्रकाशित करता है ।

    (सूर्य:) सकल विद्यादि व्यवहारों का प्रापक प्राणादि समूह (ज्योतिः) सकल विद्याओं के प्रकाशक ज्ञान के साधन हैं ।

   तथा यह ज्योतिर्मय (सूर्य:) जगदीश्वर (स्वाहा) वेदवाणी एवं यज्ञादि शुभ कर्मों का उपदेश करता है तथा (ज्योतिः) उत्तम रीति से आहुत की हुई हवि को अपने रचे पदार्थों में अपनी शक्ति से सर्वत्र फैलाता है । ३।

  भावार्थ

  हाँ 'स्वाहा' शब्द का अर्थ निरुक्तकार की रीति से ग्रहण किया गया है।

   ईश्वर कारण रूप अग्नि से स्थूल अग्नि जगत् को प्रकाशित करता है, जगत् में अग्नि अपने प्रकाश से स्वयं को और अपने से भिन्न विश्व को प्रकाशित करता है।

  परमेश्वर वेदों के द्वारा सब विद्याओं को प्रकाशित करता है इसी प्रकार अग्नि और सूर्य भी शिल्प विद्याओं को प्रकाशित करते हैं ॥३॥९॥

  प्रमाणार्थ

  (अग्नि) 'अग्नि' शब्द निघं० (५।४) में पद नामों में पढ़ा गया है। इसलिए अग्नि शब्द गत्यर्थक होने से ज्ञानस्वरूप ईश्वर और प्राप्त्यर्थक भौतिक अग्नि का ग्राहक होता है। (स्वाहा) 'स्वाहा' शब्द निघं० (१ । ११) में वाणी-नामों में पढ़ा है। (सूर्यः) यजु० (७ ।४२) के अनुसार "सूर्य स्थावर और जंगम जगत् का आत्मा है" इस प्रमाण से सर्वान्तर्यामी परमेश्वर का ग्रहण होता है। (सूर्यः) 'सूर्य' शब्द निघं० (५। ६) में पद नामों में पढ़ा है। (स्वाहा) निरु० (८।२०) में 'स्वाहा' शब्द की व्याख्या इस प्रकार है--"स्वाहाकृति का अर्थ स्वाहा करना, मन्त्रों के अन्त में स्वाहा बोलना । स्वाहा का अर्थ बहुत ही उत्तम (प्रिय) कहा है, अपनी (अपने हृदय की) ही वाणी कहना, अपने ही पदार्थों को कहना अर्थात् अपनी ही वस्तु को ग्रहण करना अथवा सुन्दर रीति से सब सामग्री को स्वच्छ करके विधिपूर्वक श्रद्धा से हवन करना।" इस मन्त्र की व्याख्या शत० (२ ।२ ।३ ।१-१६) में की गई है । ३।९॥

  अन्यत्र व्याख्यात

  महर्षि ने इस मन्त्र का उल्लेख पञ्चमहायज्ञ विधि (देवयज्ञविधि) में सायंकाल तथा प्रातःकाल के होम मन्त्रों में किया है और इस प्रकार व्याख्या की है :--

  "(अग्निर्ज्यो०) अग्नि जो परमेश्वर ज्योतिः स्वरूप है उसकी आज्ञा से हम परोपकार के लिये होम करते हैं। और उसका रचा हुआ जो यह भौतिकाग्नि है, जिसमें द्रव्य डालते हैं सो इसलिये है कि उन द्रव्यों को परमाणु करके जल और वायु, वृष्टि के साथ मिलाके उनको शुद्ध कर दें । जिससे सब संसार सुखी होके पुरुषार्थी हो ।। १ ।।

   (अग्निर्वर्च्चो) अग्नि जो परमेश्वर वर्च्च अर्थात् ब विद्याओं का देने वाला तथा अग्नि आरोग्य और बुद्धि बढ़ाने का हेतु है। इसलिए हम लोग होम करके परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं । यह दूसरी आहुति हुई ॥ २ ॥ तीसरी आहुति प्रथम [अग्निर्ज्यो०] मन्त्र से मौन करके करनी चाहिये ॥ ३ ॥

   (सूर्य्यो ज्यो०) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप और सूर्यादि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाशक है, उसकी प्रसन्नता के लिए हम लोग होम करते हैं ॥ १ ॥

   (सूर्यो व०) जो सूर्य परमेश्वर हमको सब विद्याओं का देने वाला, और हम लोगों से उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के अनुग्रह के लिए हम लोग अग्निहोत्र करते हैं ।। २ ॥

   (ज्योतिः सूर्य०) जो आप प्रकाशमान और जगत् का प्रकाश करने वाला, सूर्य्य अर्थात् सब संसार का ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं" ॥ ४ ॥

   महर्षि ने इस मन्त्र की व्याख्या ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका (पंचमहायज्ञविषय) में इस प्रकार की है:--

  "(सूर्य्यो ज्यो०) जो चराचर का आत्मा प्रकाशस्वरूप और सूर्य्यादि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाश करने वाला है उसकी प्रसन्नता के लिए हम लोग होम करते हैं ॥ १ ॥

  (सूर्य्यो वर्च्चो) सूर्य जो परमेश्वर है वह हम लोगों को सब विद्याओं का देने वाला और हमसे उनका प्रचार कराने वाला है उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं ॥ २ ॥

  (ज्योतिः सू०) जो आप प्रकाशमान और जगत् का प्रकाश करने वाला सूर्य अर्थात् संसार का ईश्वर है उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं ।। ३ ।।

  (अग्निर्ज्यो०) अग्नि जो ज्योतिस्वरूप परमेश्वर है उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिए होम करते हैं और उसका रचा हुआ यह भौतिक अग्नि इसलिये है कि वह उन द्रव्यों को परमाणुरूप करके वायु और वर्षा जल के साथ मिला के शुद्ध कर दे जिससे सब संसार को सुख और आरोग्यता की वृद्धि हो ।। १ ।।

  (अग्निर्वर्च्चो०) अग्नि परमेश्वर वर्च्च अर्थात् सब विद्याओं का देने वाला और भौतिक अग्नि आरोग्यता और बुद्धि का बढ़ाने वाला है इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं । यह दूसरी आहुति है, तीसरी मौन होके प्रथम (अग्निर्ज्यो० ) मन्त्र से करनी" ॥ २ ॥३॥

  महर्षि ने इस मन्त्र का विनियोग संस्कार विधि (गृहाश्रमप्रकरण) अग्निहोत्र में सायं तथा प्रातःकाल की आहुतियों में किया है।

  भाष्यसार-- १. अग्नि (ईश्वर) कैसा है-- परमेश्वर सत्यभाषण युक्त वाणी प्रदान करता है, सबका प्रकाशक होने से जगदीश्वर का नाम 'ज्योति' है। सब विद्याओं को प्रकाशित करने वाला होने से जगदीश्वर का नाम 'अग्नि' है जो सब मनुष्यों के लिये चारों वेदों को प्रकट करता है।

  २. अग्नि (भौतिक) कैसा है--यह भौतिक अग्नि अपना तथा अपने से भिन्न सकल विश्व का प्रकाशक है । इस विद्युत् रूप अग्नि का नाम 'ज्योति' है । यह विद्युत्-ज्योति शरीर में और ब्रह्माण्ड में स्थित है, जो सब पदार्थों को प्रकाशित करती है तथा शिल्प विद्या और वर्षा का हेतु है ।

  ३. सूर्य (ईश्वर) कैसा है--चर और अचर जगत् को जानने वाला तथा सब विद्याओं का प्रकाशक होने से ईश्वर का नाम 'सूर्य' है। इसीलिये ईश्वर को चराचर का आत्मा कहते हैं। सबकी आत्माओं को प्रकाश देने वाला एवं वेदों के द्वारा सब विद्याओं का उपदेशक तथा सत्य का प्रकाशक होने से ईश्वर का नाम 'ज्योति' भी है, जो सबकी आत्माओं में ज्ञान-प्रदान करता है। प्रकाशक विद्युत्, सूर्य और अग्नि नामक तेज का कर्त्ता है। ज्योतिर्मय सूर्य (जगदीश्वर) वेदवाणी के द्वारा किये गये यज्ञ की आहुति को अपने रचे पदार्थों में अपनी शक्ति से सर्वत्र फैला देता है ।

  ४. सूर्य (भौतिक) कैसा है--यह सूर्य लोक अपने प्रकाश से जगत् के लिये प्रेरणा का हेतु है, पृथिवी आदि मूर्त्त द्रव्यों का प्रकाशक है, ज्योति का दाता है, सब व्यवहार को प्रकाशित करने वाला होने से यह 'ज्योति-ज्योति' कहलाता है, सूर्य लोक भी शरीर और आत्मा के बल का प्रकाशक है।

   ५. सूर्य (वायु) – सूर्य का अर्थ वायु भी है, जो सकल विद्यादि व्यवहार का प्रापक प्राण रूप है, जो सकल विद्या के प्रकाशक ज्ञान का हेतु है ।

  ६. ज्योति शब्द के अर्थ-- १. सर्व प्रकाशक जगदीश्वर, २. सबके आत्माओं का प्रकाशक एवं वेद द्वारा सकल विद्या का उपदेशक ईश्वर, ३. पृथिवी आदि मूर्त्त द्रव्यों का प्रकाशक सूर्य, ४. शरीर और ब्रह्माण्ड में स्थित विद्युत् नामक अग्नि, ५. सत्य का प्रकाशक ईश्वर, ६. सब व्यवहारों का प्रकाशक सूर्य, ७. सकल विद्याओं का प्रकाशक ज्ञान  ८. अच्छी प्रकार आहुत की हुई हवि ।

  . वर्च्चः शब्द के अर्थ--वेदचतुष्टय (चारों वेद), विद्या को प्राप्त करने के साधन, शिल्प

  विद्या और वर्षा का निमित्त, विद्युत्, सूर्य और भौतिक अग्नि का तेज, शारीरिक और आत्मिक बल ।

  . स्वाहा शब्द के अर्थ--सत्यभाषण युक्त वाणी, अपने पदार्थों को ही अपना कहना, दूसरों के पदार्थों को नहीं, वेदवाणी के द्वारा यज्ञ क्रिया का उपदेश ।।

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  प्रातः सांय के हवन मन्त्रों में ईश्वरोपासना और भौतिक तत्त्व ।

  भावार्थ

  ( अग्निः ज्योतिः ) अग्नि ज्योतिःस्वरूप है और ( ज्योतिः अग्निः ) समस्त ज्योति अग्निरूप है । ( स्वाहा ) यह ज्योति स्वरूपता ही अग्नि के अपनी महिमा का प्रत्यक्ष वर्णन है । ( सूर्यः ज्योतिः ) सूर्य ज्योति है । ( ज्योतिः सूर्यः ) ज्योति ही सूर्य है । ( स्वाहा ) यही उसके अपने महत्व का उत्तम स्वरूप है । इस देह में ( अग्निः वर्चः ) अग्नि ही तेज है ( ज्योतिर्वचः ) ज्योति ही तेज है । (स्वाहा ) यहीं उसका अपना उत्कृष्टरूप है । ( सूर्यः वर्चः ज्योतिः वर्चः ) सूर्य तेज है, ज्योति तेज है । ( स्वाहा ) यही उसका अपना महत्वपूर्ण रूप है । ( ज्योति: सूर्य: सूर्य: ज्योतिः स्वाहा ) ज्योति सूर्य है और सूर्य ही ज्योति है । यही उसका यथार्थ महत्वरुप है ॥ 
  स्वाहा -- स्वो वै महिमा आह इति । स्वाहा इत्येवाजुहोत् । शत० १। २ । ४ । ६ ॥ यह मेरा ही महत्व या उत्कृष्टरूप है इस बात को 'स्वाहा' शब्द कहता है । प्रजापति की अपने उत्कृष्टरूप अग्नि सूर्य, ज्योति और वर्चस, ये है और ये सर्वत्र प्रकट होकर अपने महत्व को दर्शाते हैं । इसका व्याख्यान विस्तार शतपथ में देखें । शत० कां० २।२ । ४,५ ॥ 'स्वस्य अहानमस्तु' इति स्वाहा इत्युव्वटः । अपने स्वरूप का नाश नहीं होता यह 'स्वाहा' का अर्थ है । स्वं प्राह इति वा स्वाहुतं हविर्जुहोति इति वा । निरु० ॥ 
  अथवा --- ( अग्नि: ) ज्ञानमय परमेश्वर ( ज्योतिः ) सर्वप्रकाशक है और ( ज्योतिः ) प्रकाशमय ( अग्निः ) भौतिक अग्नि के समान ही परमेश्वर सब पदार्थों का ज्ञापक अग्नि है ! यह ( स्वाहा ) सत्य बात है | ( सूर्यः ) सब संसार में व्यापक और उसका ज्ञाता परमेश्वर ( ज्योतिः ) वेद द्वारा समस्त विद्याओं का उपदेष्टा 'ज्योति' है । वह भी (ज्योतिः) पृथिवी आदि पदार्थों के द्योतन या प्रकाशन करने वाले ( सूर्य: ) सूर्य के समान तेजोमय है । ( स्वाहा ) यही वास्तविक बात है । ( अग्निः ) सर्वविद्या- प्रदाता आचार्य ( वर्चः ) सब पदार्थों का दीपक, ज्ञापक विद्याप्रदाता है, वह ( ज्योतिः ) सब पदार्थ प्रकाशक ( वर्चः ) तेज के समान ही सब विद्याओं का प्रकाशक है । (स्वाहा ) इस प्रकार ही सत्य जानो । (सूर्यः ) सब व्यवहारों का प्रर्वतक प्राण ही ( वर्चः ) सवका प्रकाशक है । ( ज्योतिर्वचः ) सर्व पदार्थों का द्योतक तेज ही है ( स्वाहा ) यह सत्य ज्ञान है ! ( सूर्यो ज्योतिः ) सूर्य ही सब पदार्थों का ज्योति अर्थात् प्रकाशक है और प्रकाशक ज्योति ही सूर्य है । यही ( स्वाहा ) उसकी अपनी महिमा का स्वरूप है ॥
   

  टिप्पणी

  ९- विशेषतश्च अग्निर्वर्च इत्यस्यास्तक्षा ऋषिः । ज्योतिः सूर्य इत्यस्याजीवलश्चैलकिःऋषिः । सर्वा० । इतःपरमेको मन्त्रोऽधिकः काण्व० पठितः परिशिष्टे द्रष्टव्यः ।

  ऋषि | देवता | छन्द | स्वर

  अग्निसूर्यौ देवते । पंक्तिः । मध्यमः । अग्निर्ज्योतिरिति द्वयस्य तक्षा ऋषिः । ज्योतिः सूर्य इत्यस्य जीवलस्ग्चैलकिश्च ऋषीः ।

  इस भाष्य को एडिट करें

  मराठी (2)

  भावार्थ

  या मंत्रात ‘स्वाहा’ शब्दाचा अर्थ निरुक्ताप्रमाणे घेतलेला आहे. ईश्वराने आपल्या सामर्थ्याने अग्नी इत्यादी सर्व जगाला उत्पन्न केलेले आहे. त्यापैकी अग्नी स्वतः प्रकाशित असून, इतर पदार्थांना प्रकाशित करतो व परमेश्वर वेदाद्वारे सर्व विद्या प्रकट करतो. याचप्रमाणे अग्नी व सूर्य यांच्याद्वारे शिल्पविद्या प्रकट होते.

  इस भाष्य को एडिट करें

  विषय

  अग्नी आणि सूर्याचे स्वरूप कसे आहे, हे पुढील मंत्रात विशद केले आहे -

  शब्दार्थ

  शब्दार्थ - (अग्नी) परमेश्‍वर (स्वाहा) पदार्थामुळे व वन्त करणारी म्हणजे वेदविद्या त्या विद्येला (जेति) विज्ञानाच्या प्रकाशाशी संयुक्त करून सर्व मनुष्यांच्या कल्याणासाठी देतो. (ज्ञान आणि विज्ञान मनुष्यांना देतो) तसेच (अग्नी) भौतिक अग्नी (ज्याति:) शिल्पविद्येचे ज्ञान प्रकाशित करतो, मनुष्यास अनेक लाभ देतो. (सुर्य:) चराचर जगाचा आत्मा तो परमेश्‍वर (ज्योति:) सर्वांचा आत्म्यामधे ज्ञानाचा प्रकाश करून व सर्व विद्यांची प्रेरणा करून उपदेश करतो की (स्वाहा)जो जमान माणसांच्या हृदयात आहे, तोच वाणीत असावा. (सूर्य:) आपल्या प्रकाशाद्वारे सर्वांचा जो प्रेरक हेतू आहे, तो सूर्य (ज्योति:) आमच्यासाठी मूर्तिमान द्रव्यांना प्रकाशित करतो (व त्या प्रकाशामुळे आम्ही सर्व पदार्थ पाहू शकतो) (अग्नी) सर्व विद्यांचा दाता परमेश्‍वर मनुष्यांकरिता (वर्च्च:) सर्व विद्यांचे प्रकाशक जे, वेद त्या चार वेदांना प्रकट करतो (ज्योती) विद्युत रूपाने शरिरात आणि ब्रह्मांडात वाहणारा अग्नी (वर्च्च:) विद्या (शिल्पविद्या) आणि वृष्टीचे कारण आहे. (सूर्य) सत्यविद्यांचा प्रकाश करणारा जगदीश्‍वर सर्व माणसांसाठी (स्वाहा) वेदवाणीद्वारे (वर्च:) समस्त विद्यांचा प्रकाश करतो आणि (ज्योति:) विद्युत, सूर्य आणि अग्नी या तेजोमय पदार्थांचा प्रकाश सर्वांसाठी देतो. (सूर्य:) सूर्यलोक देखील (वर्च्च:) शारीरिक आणि आत्मिक बळ प्रदान करतो. (सूर्य:) प्राणवायू (वर्च्च:) सर्व विद्यांचा प्रकाशक अशा ज्ञानास वृद्धिगत करतो आणि (ज्योति:) प्रकाशस्वरूप जगदीश्‍वर योग्य व चांगल्याप्रकारे यज्ञाग्नीत आहुत पदार्थांचा त्याने निर्मित केलेल्या पदार्थात स्वसामर्थ्याने मिश्रण करून त्यांना फैलावतो तोच अग्नीरूप परमात्मा सर्व मनुष्यांचा एकमेव उपास्य देव आहे आणि भौतिक अग्नी कार्यसिद्धीचे साधन आहे. ॥9॥

  भावार्थ

  भावार्थ - या मंत्रात ‘स्वाहा’ शब्दाने जो अर्थ घेतला आहे, तो निरूक्तकाराने सांगितलेला पद्धतीप्रमाणे आहे. ईश्‍वराने आपल्या रचना-सामर्थ्याने अग्नीसह सर्व जगाची उत्पत्ती केली आहे. जगाला प्रकाशित वा व्यक्त केले आहे. सर्व पदार्थामधे केवळ अग्नीच असा आहे की जो स्वयं प्रकाशित असून अन्य सर्व पदार्थांना प्रकाशित करतो. त्याचप्रमाणे सूर्य म्हणजे परमेश्‍वर वेदांद्वारे सर्व विद्यांचा प्रकाश देतो, ज्ञान प्रकट करतो. तसेच अग्नी आणि सूर्य हे दोन्ही देखील शिल्प विद्येचे ज्ञान देतात. ॥9॥

  इस भाष्य को एडिट करें

  इंग्लिश (3)

  Meaning

  Just as God gives the light of truthful speech to all human beings, so does physical fire give light that illumines all substances. as God inculcates knowledge in the souls of all, that man should speak, as he feels in his heart, so does the Sun bring to light all physical objects. Just as God reveals for humanity all the four Vedas, the storehouse of knowledge, so does fire in the shape of lighting exist in the space, and become the source of rain and knowledge. Just as God, through the Vedas displays all sciences, fire, and lightning, so does the Sun develop our physical and spiritual forces. Sun illumines all objects. God is self-Resplendent. This is the manifestation of His Glory.

  इस भाष्य को एडिट करें

  Meaning

  Agni, Supreme Spirit, is the light (jyoti) of existence, and Light (jyoti), Eternal Consciousness, is the identity of the Spirit. Vak, the virtual speech of Eternity is the common attribute of both spirit and consciousness. Sun, the Lord of Life, is the light (jyoti) of the world, and Light (jyoti), Omniscience, is the identity of the Sun, the Divine teacher of teachers. Veda, the universal voice of Divinity is the common attribute of both the knower (sun) and knowledge (Omniscience). Fire is the power and prosperity of the world, and power and prosperity from the heat energy of fire is converted to power by science and technology. Technology with its language is for the common benefit of both, the fire and the user. The sun is the power and prosperity of the world, and power and prosperity flows from the vital energy of the sun converted to power by science and technology. Technology with its language is for the common benefit of both, solar energy and the user. Light is the Lord and the Lord is Light. Light and the Lord are one. Veda, knowledge, is co-existent with both in unison. We offer the oblations to the Lord for the Light in faith with reverence.

  इस भाष्य को एडिट करें

  Translation

  Fire the light, light the fire. Svaha. (1) Sun the light, light the sun. Svaha. (2) Fire the lustre, light the lustre. Svaha. (3) Sun the lustre, light the lustre. Svaha(4) Light the sun, sun the light. Svaha. (5)

  Notes

  Here begin the mantras for morning and evening oblations. Mantras for Surya for morning and mantras for Agni for evening offerings. Svaha, let it be offered gracefully.

  इस भाष्य को एडिट करें

  बंगाली (1)

  विषय

  অথাগ্নিসূর্য়ৌ কীদৃশাবিত্যুপদিশ্যতে ॥
  অগ্নি ও সূর্য্য কেমন, এই বিষয়ের উপদেশ পরবর্ত্তী মন্ত্রে করা হইয়াছে ॥

  पदार्थ

  পদার্থঃ- (অগ্নিঃ) পরমেশ্বর (স্বাহা) সত্য কথনকারী বাণীকে (জ্যোতিঃ) যিনি বিজ্ঞান প্রকাশের সহিত যুক্ত করিয়া সকল মনুষ্যের জন্য বিদ্যা প্রদান করেন এই ভাবে (অগ্নিঃ) যিনি প্রসিদ্ধ অগ্নি (জ্যোতিঃ) শিল্পবিদ্যা সাধনগুলির প্রকাশকে প্রদান করেন । (সূর্য়ঃ) যিনি চরাচর সকল জগতের আত্মা পরমেশ্বর (জ্যোতিঃ) সকলের আত্মায় প্রকাশ বা জ্ঞান তথা সকল বিদ্যার উপদেশ করেন, (স্বাহা) মনুষ্য যেমন তাহার হৃদয়ে জানে সেইরূপ বলিবে এবং যিনি (সূর্য়ঃ) স্বীয় প্রকাশ দ্বারা প্রেরণার হেতু সূর্য্যলোক (জ্যোতিঃ) মূর্ত্তিমান দ্রব্যের প্রকাশ করেন, (অগ্নিঃ) যিনি সকল বিদ্যার প্রকাশ দানকারী পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের জন্য (বর্চ্চঃ) সকল বিদ্যার অধিকরণ চারি বেদকে প্রকট করেন এবং যিনি (জ্যোতিঃ) বিদ্যুৎরূপে শরীর বা ব্রহ্মাণ্ডে নিবাসকারী অগ্নি (বর্চ্চঃ) বিদ্যা ও বৃষ্টির হেতু (সূর্য়ঃ) যিনি সকল বিদ্যার প্রকাশক জগদীশ্বর সকল মনুষ্যদিগের জন্য (স্বাহা) বেদবাণী দ্বারা (বর্চ্চঃ) সকল বিদ্যার প্রকাশ এবং (জ্যোতিঃ) বিদ্যুৎ, সূর্য্য প্রসিদ্ধ ও অগ্নিনামের তেজ প্রকাশ করেন এবং যিনি (সূর্য়ঃ) সূর্য্যলোকও (বর্চ্চঃ) শরীর ও আত্মার বলকে প্রকাশ করেন এবং যিনি (সূর্য়ঃ) প্রাণবায়ু (বর্চ্চঃ) সকল বিদ্যার প্রকাশক জ্ঞান বৃদ্ধি করান এবং (জ্যোতিঃ) প্রকাশস্বরূপ জগদীশ্বর ভাল প্রকার হবনকৃত পদার্থগুলিকে স্বীয় রচিত পদার্থে নিজ শক্তি দ্বারা সর্বত্র বিস্তার করেন সেই পরমাত্মা সকল মনুষ্যের উপাস্য দেব এবং ভৌতিক অগ্নি কার্য্য সিদ্ধির সাধন ॥ ঌ ॥

  भावार्थ

  ভাবার্থঃ- স্বাহা শব্দের অর্থ নিরুক্তকারের রীতি অনুযায়ী এই মন্ত্রে গ্রহণ করা হইয়াছে । অগ্নি অর্থাৎ ঈশ্বর সামর্থ্য পূর্বক কারণ দ্বারা অগ্নি ইত্যাদি সব জগৎকে উৎপন্ন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন । তন্মধ্যে অগ্নি স্বীয় প্রকাশ দ্বারা স্বয়ং অথবা অন্য সকল পদার্থের প্রকাশ করে এবং পরমেশ্বর বেদ দ্বারা সব বিদ্যার প্রকাশ করেন । এইরূপ অগ্নি ও সূর্য্যও শিল্পবিদ্যার প্রকাশ করে ॥ ঌ ॥

  मन्त्र (बांग्ला)

  অ॒গ্নির্জ্যোতি॒র্জ্যোতি॑র॒গ্নিঃ স্বাহা॒ সূর্য়ো॒ জ্যোতি॒র্জ্যোতিঃ॒ সূর্য়ঃ॒ স্বাহা॑ ।
  অ॒গ্নির্বর্চো॒ জ্যোতি॒র্বর্চঃ॒ স্বাহা॒ সূর্য়ো॒ বর্চো॒ জ্যোতি॒র্বর্চঃ॒ স্বাহা॑ ।
  জ্যোতিঃ॒ সূর্য়ঃ॒ সূর্য়ো॒ জ্যোতিঃ॒ স্বাহা॑ ॥ ঌ ॥

  ऋषि | देवता | छन्द | स्वर

  অগ্নিরিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ । অগ্নিসূর্য়ৌ দেবতে । পংক্তিশ্ছন্দঃ । পঞ্চমঃ স্বরঃ । জ্যোতিরিত্যস্য য়াজুষী বৃহতী ছন্দঃ ।
  মধ্যমঃ স্বরঃ ॥

  इस भाष्य को एडिट करें
  Top